Jak chronić drogi przed żywiołami natury?Jak budować infrastrukturę komunikacyjną, by minimalizować dramatyczne skutki żywiołów? Czy obowiązujące regulacje prawne służą tworzeniu infrastruktury odpornej na siły natury? Tym zagadnieniom poświęcona była konferencja „Współczesne technologie w świetle zabezpieczenia infrastruktury drogowej przed klęskami żywiołowymi

(Zakopane, 30 marca - 1 kwietnia br.), którą współorganizowali: Politechnika Krakowska, Polski Kongres Drogowy, Zarząd Województwa Małopolskiego, Związek Mostowców RP Oddział Małopolski.

Organizatorzy i uczestnicy zakopiańskiej konferencji wnioskują:

  1. Jest konieczne uproszczenie i ujednolicenie przepisów w drogownictwie związanych z klęskami żywiołowymi – dotyczy to głównie stanu przed i po klęsce żywiołowej, z wykorzystaniem podejścia opartego o nadrzędny interes publiczny.
  2. Jest konieczne minimalizowanie procedur związanych z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii w przypadku likwidacji skutków klęsk żywiołowych, mając na względzie priorytety społeczne i preferencje wynikające z ochrony środowiska.
  3. W przypadku klęsk żywiołowych na terenach Natura 2000 należy dążyć do jak najszybszego ustalenia planu ochrony takich obszarów w celu łatwiejszego dostosowania się do ich postanowień.
  4. Istniejące i dostępne w RZGW mapy zagrożenia powodziowego są użytecznym narzędziem planistycznym, które powinno być obligatoryjnie stosowane w celu unikania ryzyka szkód powodziowych przy projektowaniu nowych przedsięwzięć i remontów dróg.
  5. Przedsiębiorstwa wykonawcze dysponują szerokim asortymentem technologii i technik pozwalających ograniczyć ryzyko klęsk żywiołowych i usuwać ich skutki. Są to zarówno tanie jak i drogie technologie. Unikanie lub ograniczanie ryzyk klęsk żywiołowych jest podstawowym sposobem na zmniejszanie kosztów usuwania klęsk żywiołowych.
  6. Właściwe rozpoznanie przyczyn powstawania osuwisk jest kluczem do właściwego ich zabezpieczenia lub unikania.
  7. Należy unikać takich rozwiązań technicznych w budowlach liniowych, które mogą w przyszłości prowadzić do zwiększenia podatności na występowanie szkód powodziowych. W tym celu przydatna jest ocena stanu równowagi naturalnych cieków za pomocą metod charakteryzujących ich stan przed i po wykonaniu budowli liniowych.
  8. W dziedzinie zabezpieczenia przeciwpowodziowego istnieje potrzeba poszukiwania właściwych rozwiązań inżynierskich dostosowanych do postanowień prawa wodnego i ochrony środowiska.
  9. Istnieje potrzeba przeredagowania specustawy w taki sposób, żeby usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie musiało być ograniczone do zwykłego odtworzenia stanu z przed powodzi. Powstanie szkody, która wykazała wadliwość rozwiązania technicznego zniszczonej budowli, powinno być podstawą do jej adekwatnej przebudowy, dostosowanej do potrzeb.
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.