edroga598Niedoskonałe Prawo zamówień publicznych było wielokrotnie wskazywane jako jedna z przyczyn problemów branży budowlanej po ostatniej perspektywie finansowej UE. Bogatsi o tamte doświadczenia, drogowcy chcą zmian, które zapobiegną powtórzeniu tamtej sytuacji i jednocześnie sprawią, że budowa dróg będzie tańsza. Grupa robocza ds. Prawa zamówień publicznego, która miała zaproponować rozwiązania w zakresie tych przepisów, wybrała, jej zdaniem, priorytetowe obszary wymagające zmian. Są to: wykluczenia, JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), umowy o pracę, OPZ (opis przedmiotu zamówienia), podwykonawstwo, kryteria, rażąco niska cena, modyfikacje i rozwiązanie umów oraz rodzaje dokumentów.

Wykluczenia
Przesłanki wykluczenia wykonawcy powinny wierniej odzwierciedlać przepisy Dyrektywy 2014/24/UE. Postulowana jest zmiana brzmienia przesłanki wykluczenia w przypadku, kiedy „wykonawca nie wykonał albo nienależycie wykonał umowę” na bliższą regulacji dyrektywy poprzez odniesienie do „istotnych lub uporczywych braków w spełnieniu istotnych wymogów wynikających z umowy (…)”.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Obciążenia formalne dla wykonawców przy składaniu ofert w postępowaniach o wartości poniżej progów UE powinny być zmniejszone, a wymóg przedkładania przez wykonawcę jednolitego dokumentu ma dotyczyć tylko postępowań powyżej progów unijnych. Nieuzupełnienie JEDZ przez wykonawcę ma mieć z góry określone konsekwencje, a dokumenty żądane od wykonawcy mają być „aktualne”, ale zagadnienie aktualności dokumentów wymaga dalszych prac w ramach Rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Opis przedmiotu zamówienia ponownie ma być „wyczerpujący”.

Podwykonawstwo
Zaleca się wprowadzenie możliwości ograniczenia przez zamawiającego zakresu podwykonawstwa, także w odniesieniu do udziału podmiotów trzecich w realizacji zamówienia oraz zmianę momentu obligatoryjnego wskazywania nazw podwykonawców (innych niż podmioty trzecie) z etapu składania ofert na etap „przed przystąpieniem do wykonania zamówienia”.

Rażąco niska cena
Eksperci rekomendują też usunięcie z przepisu wymogu kalkulacji arytmetycznej na potrzeby oceny realności zaoferowanej ceny, dokonywanej poprzez porównanie do wartości zamówienia (szacowanej przez zamawiającego), pozostawiając obowiązek wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień tych elementów ceny oferty, które mają wpływ na jej wysokość, w przypadku rozbieżności między ofertami przekraczających 30%.

Modyfikacje umów, przepisy przejściowe
Powinna być wprowadzona możliwość dokonywania zmian zawartych umów oraz umów, które zostaną zawarte w wyniku postępowań wszczętych przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, na zasadach określonych w znowelizowanej ustawie Pzp, zwiększając w ten sposób pewność prawną uczestników rynku zamówień publicznych.

Rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów
Jak już zostało wspomniane przy okazji JEDZ, postulowane są zmiany w Rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów. Grupa robocza chciałaby uczestniczyć w pracach dotyczących projektu tego rozporządzenia.

Rozwiązanie umów
Podobnie jak w przypadku wykluczenia wykonawców, przesłanka o możliwości rozwiązania umowy przez zamawiającego powinna wierniej odzwierciedlać przepisy unijnej Dyrektywy, tj. z tytułu dokonanej już zmiany umowy z naruszeniem przepisów prawa.

To tylko najważniejsze propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, jakie zaproponowali skupieni w tej grupie roboczej specjaliści. Inne zespoły rekomendują ponadto zmiany m.in. dotyczące projektowania, wykonawstwa, finansowania, materiałów, technologii, utrzymania itp., co również pociąga za sobą nowelizacje wielu aktów prawnych.

Debata nad tymi propozycjami odbędzie się już 26 kwietnia br., podczas Polskiego Kongresu Drogowego, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie (szczegółowy program i warunki uczestnictwa). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 kwietnia.

Natomiast do 13 maja wszyscy zainteresowani mogą przesyłać wnioski i uwagi do przedstawicieli ministerstwa lub IBDiM. 31 maja, podczas pierwszego dnia Targów Infrastruktury Drogowej w Kielcach, planowane jest podsumowanie konsultacji i prezentacja nowych propozycji, uwzględniających przesłane w ich trakcie spostrzeżenia.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.