Kationowe emulsje asfaltowe pomiędzy WT a NAW 2007 roku Komisja ds. emulsji asfaltowych, działająca w ramach Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, powołała zespół, który zajął się przetłumaczeniem 15 europejskich norm dotyczących kationowych emulsji asfaltowych. Ten zespół opracował też wymagania techniczne (WT).

Pierwsza wersja wymagań dla kationowych emulsji asfaltowych była opracowana jako dokument jeszcze wówczas kierowany do przyjęcia rozporządzeniem przez Ministra Infrastruktury. Kiedy okazało się, że Minister Infrastruktury nie jest władny do wydania wymagań technicznych jako rozporządzenia, tekst tego dokumentu został przeredagowany tak, aby spełniał wymagania formalne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Został też tam przekazany jako projekt Załącznika krajowego do normy 13808. Tymczasem w lutym 2009 roku pierwotna wersja wymagań, a więc WT-3 „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”, została opublikowana jako dokument rekomendowany przez Ministra Infrastruktury. Równocześnie w PKN trwały prace nad załącznikiem krajowym do normy 13808. W kwietniu ubiegłego roku był już gotowy projekt PN-EN 13808 wraz z Załącznikiem krajowym NA, a jej opublikowanie przez PKN nastąpiło w czerwcu tego roku.

Pomiędzy opublikowanym dokumentem WT-3 rekomendowanym przez Ministra Infrastruktury a Załącznikiem krajowym NA występują różnice. Najważniejszą jest ta, że Załącznik krajowy NA określa wyłącznie wymagania dla producentów emulsji przeznaczonych do różnych zastosowań. Tam też wskazanych jest 6 podstawowych zastosowań emulsji asfaltowych: remonty cząstkowe, powierzchniowe utrwalenia,  cienkie warstwy na zimno, recykling, złączenia międzywarstwowe, mieszanki mineralno-emulsyjne.

Ze względów formalnych wynikających z tego, że PKN nie dopuszcza zaleceń, nie ma w załączniku NA wymagań dla użytkowników emulsji. Jakie są więc wnioski płynące z obecnej sytuacji? Pierwszy dotyczy konieczności opracowania wmagań technicznych w nowej formule, tj. jako poradnika dla projektantów, inwestorów i wykonawców robót w technologiach emulsyjnych. Na posiedzeniu odbytym przed wakacjami Komisja ds. emulsji asfaltowych PSWNA podjęła decyzję o powołaniu zespołu roboczego, który opracuje nową wersję WT-3. Będzie ona zawierała zalecenia odnoszące się do wyrobów budowlanych przewidzianych do zamierzonego zastosowania, zalecenia w stosunku do parametrów technologicznych emulsji do zamierzonego zastosowania, zalecenia odnośnie wykonawstwa oraz zasady odbioru wykonanych robót. Ten materiał będzie już gotowy wiosną. Pozostaje tylko pytanie na jakich zasadach miałby on funkcjonować praktycznie? Minister Infrastruktury nie rekomenduje już tego rodzaju opracowań. Najpewniej będzie to rodzaj poradnika firmowanego i upowszechnianego przez PSWNA, chyba że GDDKiA podejmie decyzję o opracowaniu i opublikowaniu OST. Wtedy celową byłaby współpraca między tymi dwoma instytucjami, aby uniknąć pojawienia się dwóch różnych publikacji na ten sam temat.

AS

Materiał przygotowany na podstawie wystąpienia Włodzimierza Poboży z Komisji ds. emulsji asfaltowych PSWNA, podczas XXIII Seminarium Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych „Wymagania techniczne w teorii i praktyce cdn.” (Jachranka k/ Warszawy, 27-29 października 2010 r.).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.