euroKomisja Europejska stwierdziła, że pomoc inwestycyjna w kwocie 36 mln euro, jaką Polska przyznała przedsiębiorstwu LG Chem na budowę zakładu produkującego baterie do aut elektrycznych w województwie dolnośląskim, jest zgodna z zasadami pomocy państwa UE. Pomoc przyczyni się do rozwoju województwa przy jednoczesnym zachowaniu konkurencji.

 

Przyznana przez Polskę pomoc w wysokości 36 mln euro zasili wartą 325 mln euro inwestycję LG Chem w budowę nowego zintegrowanego pionowo zakładu produkującego baterie litowo-jonowe (Li-Ion) w województwie dolnośląskim. Baterie litowo-jonowe stosowane są w autach elektrycznych. Nowy zakład ma dostarczać baterie do ponad 80 tys. pojazdów elektrycznych rocznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dzięki temu projektowi powstanie ponad 700 bezpośrednich miejsc pracy. Zakład produkcyjny położony jest w województwie dolnośląskim, które kwalifikuje się do pomocy regionalnej (art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Komisja oceniła środek pomocy zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020, umożliwiającymi państwom członkowskim wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w słabiej rozwiniętych regionach UE oraz wspieranie spójności regionalnej w ramach jednolitego rynku.

Komisja uznała, że:
- bez finansowania publicznego nie byłaby możliwa realizacja tego projektu ani w Polsce ani w innym państwie UE;
- pomoc ogranicza się do niezbędnego minimum, aby uruchomić inwestycję w Polsce, a nie poza EOG;
- pomoc inwestycyjna przyczyni się do powstania miejsc pracy, a także do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu w niekorzystnym położeniu.

Komisja stwierdziła zatem, że pozytywne skutki projektu dla rozwoju regionalnego wyraźnie przewyższają zakłócenia konkurencji spowodowane przez pomoc państwa.

Przebieg procedury
Środek pomocy musi spełniać podane niżej warunki zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020:
- pomoc musi faktycznie mieć „efekt zachęty”. Oznacza to, że pomoc musi skutecznie zachęcać beneficjenta do zainwestowania w konkretny region;
- pomoc musi stanowić niezbędne minimum, aby przyciągnąć inwestycje w regionie w niekorzystnym położeniu;
- pomoc nie może przynosić nadmiernych negatywnych skutków, np. stwarzać nadwyżki mocy produkcyjnych na kurczącym się rynku;
- pomoc nie może przekraczać maksymalnej intensywności pomocy mającej zastosowanie do danego regionu;
- pomoc nie może bezpośrednio powodować przeniesienia istniejącej lub zamkniętej działalności z innych regionów UE do zakładu objętego pomocą; oraz
- pomoc nie może prowadzić do zamknięcia inwestycji w innym regionie UE, w którym poziom rozwoju gospodarczego jest taki sam lub niższy w porównaniu z rozwojem gospodarczym w regionie, w którym realizowana jest inwestycja objęta pomocą.

Aby wspierać w Europie rozwój konkurencyjnego łańcucha wartości produkcji, której głównym produktem są zrównoważone ogniwa baterii, w październiku 2017 r. Komisja zainicjowała europejski sojusz na rzecz baterii. Celem tej inicjatywy jest wykorzystanie potencjału, jaki produkcja baterii ma pod względem miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji. Rok po uruchomieniu europejskiego sojuszu na rzecz baterii widoczne są już wyraźne postępy w tworzeniu europejskiego przemysłu produkcji baterii.

Źródło: KE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.