Przygotowany przez resort infrastruktury i rozwoju projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem jest rozwiązaniem spełniającym część oczekiwań środowisk inżynierskich i użytkowników dróg. W konsultacjach tego aktu taką opinię wyraziło Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu. Zdaniem tej organizacji zmiana przepisów daje szansę na rozwiązanie szeregu problemów z jakimi borykają się zarządcy dróg oraz kierujący pojazdami. Niemniej Stowarzyszenie KLIR zgłosiło kilka uwag do projektu rozporządzenia. Stowarzyszenie uważa, że ich uwzględnienie w regulacji przyczyni się do stworzenia przepisów efektywniej służących procesowi zarządzania ruchem.

 

Zmiany proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dzielą drogi wewnętrzne na te, które znajdują się w strefie zamieszkania i strefie ruchu oraz na pozostałe. W swojej opinii do rozporządzenia Stowarzyszenie KLIR podkreśliło: „O ile w przypadku tych pierwszych możemy mówić o ukierunkowaniu zmian w stronę poprawy na nich jakości organizacji ruchu to absolutnie nieuzasadnione wydaje się pozbawienie prawa do takiej jakości pozostałych dróg wewnętrznych. Tym bardziej, że w naszej ocenie zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które rozszerzyły jej obowiązywanie w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych również poza drogi publiczne i drogi znajdujące się w strefach zamieszkania oraz ruchu wymagają doprecyzowania procedur stawianych tym znakom lub sygnałom właśnie na poziomie rozporządzenia.”

Negatywnie natomiast Stowarzyszenie KLIR ocenia uzupełnienie w §1 ust. 2 pkt 2 zapisu „2) projekcie organizacji ruchu” o dopisek „stałej, zmiennej albo czasowej”. Zdaniem organizacji wprowadzenie tego zapisu musiałoby zostać uzupełnione przez podanie następujących definicji: organizacja ruchu stała, organizacja ruchu zmienna, organizacja ruchu czasowa. Bez tego zapis przepisu wprowadza wątpliwości. W swojej opinii Stowarzyszenie KLIR ponadto postuluje wprowadzenie do rozporządzenia kilku zmian związanych z określeniem podmiotu zarządzającego drogą wewnętrzną. Organizacja inżynierów proponuje:

- w §1 ust. 2 pkt 2 zmiana powinna brzmieć: 2) projekcie organizacji ruchu stałej, zmiennej albo czasowej – rozumie się przez to dokumentację sporządzoną w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem lub podmiot zarządzający drogą wewnętrzną;

- po pkt 6) należy dodać pkt 6a) o treści: „w §6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 2. Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg publicznych o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii, a w przypadku połączenia  drogi wewnętrznej z drogą publiczną, organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi publicznej.”;

- „§12a. W przypadku drogi wewnętrznej podmiot zarządzający drogą wewnętrzną objętą strefą zamieszkania albo strefą ruchu przeprowadza co najmniej raz na 12 miesięcy kontrolę, o której mowa w §12 ust. 5.” §2 Podmiot zarządzający drogą wewnętrzną objętą strefą zamieszkania albo strefą ruchu powinien spełnić wymagania określone rozporządzeniem do dnia 1 stycznia 2015 r.”

W kolejnej resortowej propozycji zmian Stowarzyszenie KLIR dostrzega próbę ograniczenia wprowadzanych zmian do poziomu rozporządzenia, co skutkuje brakiem komplementarności zapisów z ustawą i prowadzi do chaosu na etapie przygotowania i następnie wdrażania projektów organizacji ruchu. Dlatego zaznaczając, że proponowany kierunek zmian jest właściwy, równocześnie zwraca uwagę na mankamenty nowej regulacji i tego konsekwencje.

W opinii przekazanej Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju inżynierskie Stowarzyszenie również zaapelowało o takie zmiany przepisów, które zlikwidują możliwość wykonywania projektów organizacji przez osoby nieprzygotowane merytorycznie. W tej chwili jest to jedna z największych bolączek inżynierii drogowej. Stowarzyszenie KLIR podkreśliło: „Stworzenie ram prawnych i określenie uprawnień do przygotowania projektów organizacji ruchu drogowego jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Ministerstwem.” Żadna bowiem inna zmiana przepisów nie przyniesie właściwego efektu.

 

AS

Źródło: KLIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.