Kolejne zmiany w przepisach ochrony środowiska  - uwaga zarządcy dróg, inwestorzy, projektanciNadchodzą kolejne zmiany przepisów związanych z ochroną środowiska. Istotna zmiana dotyczy jednego z ważniejszych aktów, jakim jest ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Ustawa, którą w 2008 roku ogłoszono jako tę, która uleczy wszelkie problemy z inwestycjami, zwłaszcza w zakresie niezgodności z przepisami UE, musi być już poprawiona. Problem, o którym piszemy, trudno jednak nazwać poprawką (historię poprawki opisujemy poniżej). W ustawie znajdziemy nowy zapis, który będzie miał określone konsekwencje przede wszystkim dla robót drogowych. Dotyczy to zgłoszenia o wykonaniu robót.

 

W poprawionej ustawie znajdziemy nowy zapis związany z artykułem 72. Artykuł ten podaje katalog pozwoleń dla których niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W uzupełnieniu jego dodano zapis dotyczący m.in. zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych, cyt.:
w art. 72:
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”

Jakie będą skutki tego zapisu? Dla prowadzących inwestycje nie są potrzebne prawdopodobnie dodatkowe informacje. Dla mniej zorientowanych powinna wystarczyć informacja, że praktycznie żadne roboty prowadzone na drodze lub w jej otoczeniu nie będą mogły być wykonane bez ważnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Konieczne stanie się wykonanie co najmniej karty przedsięwzięcia związanej z robotami, a może nawet raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i całego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. A co to oznacza? Na pewno czas, dodatkowe środki itd.

Podstawowym problemem jest jednak czas – szacujemy, że czas całej procedury może wydłużyć się w skrajnych przypadkach nawet o 2-5 miesięcy. Być może w niektórych sytuacjach jest to potrzebne, ale czy na pewno? Czy niewielkie prace dotyczące poprawy stanu nawierzchni, odwodnienia drogi, to roboty zagrażające środowisku, czy w wielu przypadkach wspomagające stan środowiska? Oczywiście jest to punkt widzenia drogowców. Odmienny lub inny może być punkt widzenia osób związanych z ochroną środowiska. Jak zawsze w takich przypadkach jest potrzebny zdrowy rozsądek w stosowaniu takich przepisów. Nasuwa się pytanie, czy pomysłodawcy tej zmiany analizowali skutek wprowadzenia takiego przepisu w sensie praktycznym, czy tylko w kontekście ciągle dyskutowanego problemu zgodności polskich przepisów ochrony środowiska z przepisami UE?

Trudno powstrzymać się również od dodatkowego komentarza – z jednej strony trwa dyskusja na temat szybkiej odbudowy dróg i obiektów po zniszczeniach powodziowych, obiecuje się nam szybkie dobre przepisy, zbierają się specjalne zespoły robocze w dotkniętych zniszczeniami województwach i na szczeblu rządowym, a z drugiej strony wprowadzany jest przepis, który skutecznie może to uniemożliwić. Ponadto przepis ukazuje się w szczycie sezonu budowlanego.

Zastanawiamy się też czy można jeszcze bardziej zaostrzyć przepisy ochrony środowiska? Na pewno tak, choćby zmieniając (zaostrzając) rozporządzenie klasyfikujące przedsięwzięcia (o czym mówi się już od dłuższego czasu). Można też już nic nie robić i na przykład nadal utrzymywać przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu – to wystarczy, skutek widzimy na drogach.

I jeszcze jedno: jeśli nasi czytelnicy mają jakieś roboty do zgłoszenia, to radzimy: zróbcie to jak najszybciej. Macie czas do około końca lipca br.!

Historia poprawki
Projekt poselski zmian ustawy został złożony 9 września 2009 r. Z analizy druku nr 2471 wynika, że posłowie opisywanej  poprawki nie zgłosili. W intencji posłów zmiany te miały mieć charakter porządkujący i precyzujący zapisy ustawy. Pierwsze czytanie ustawy odbyło się 21 stycznia 2010 r. W pracach sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po tym czytaniu nie było jeszcze cytowanej zmiany art. 72. Drugie czytanie ustawy odbyło się 28 kwietnia 2010 r., a trzecie w dniu następnym. Wynik głosowania w Sejmie po trzecim czytaniu to: 380 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się. Opisywana zmiana pojawia się w uchwale Senatu z 17 maja 2010 r. (druk nr 3049). 20 maja 2010 r. sejmowa Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rekomendowała Sejmowi przyjęcie tej poprawki (druk nr 3079) – Sejm przyjął tę poprawkę w dniu następnym. Tym samym ustawa została uchwalona na 67. posiedzeniu Sejmu w dniu 21 maja 2010 r. a w dniu 24 maja 2010 r. przekazana do podpisania pełniącemu obowiązki Prezydenta RP, Marszałkowi Sejmu, który ją podpisał 8 czerwca 2010 r. Według naszych informacji tekst ustawy nie został jeszcze ogłoszony. Od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku pozostanie na zgłoszenie robót 14 dni – tyle przewiduje się czasu na wprowadzenie przepisu od dnia jego ogłoszenia. Z informacji jakie udało się nam uzyskać ustawa ukaże się w Dzienniku około 4 lipca – na zgłoszenia robót w starym trybie pozostanie więc czas do końca lipca br.


Janusz Bohatkiewicz

Komentarze  
Piotrek Pitucha
0 #11 Piotrek Pitucha 2017-02-06 21:47
Nie dajmy sobie wcisnąć obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej na remont drogi (oczywiście poza obszarami natura 2000) bo to jest totalne nadużycie obecnie obowiązujących przepisów. Zapamiętajcie to na raz na zawsze i brońcie się przed tym;). Budowa, rozbudowa i przebudowa to są czynności, które są podstawą do wymagania od nas takiej decyzji + oczywiście muszą być spełnione progi określone w rozporządzeniu kwalifikującym do przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
I jeszcze jedno na co trzeba zwrócić uwagę to to, że wykaz decyzji z art. 72 ustawy "o ocenach" jasno wskazuje kolejność kiedy należy uzyskać decyzję środowiskową ale tylko wtedy gdy konieczność jest uzyskania jest wymagana przepisami. Jeżeli nie jest wymagana to zwyczajnie uzyskujemy czy to pozwolenia wodnoprawne czy inne zridy (na np. budowę drogi jednojezdniowej o długości poniżej 1 km w ciągu której niema obiektu mostowego):)
Pozdrawiam
Piotrek Pitucha
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.