Spis treści

Koncepcja systemu przepisów technicznych w drogownictwieObecne przepisy techniczne w drogownictwie nie tylko są merytorycznie niekompletne, niespójne i przestarzałe, ale także nie są w żaden systematyczny sposób aktualizowane (doskonalone). Ta sytuacja trwa już od wielu lat.

Diagnoza stanu

W lipcu 2001 r. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA) przekazało Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów wykonane na ich zlecenie opracowanie pt. „Inwentaryzacja przepisów i dokumentów dotyczących wykonania robót nawierzchniowych”, a w kwietniu 2002 r. kolejne - pt. „Ocena przepisów i dokumentów technicznych dotyczących wykonywania robót nawierzchniowych”. Żadne z nich nie utraciło swojej aktualności, o czym świadczy wykonana w 2007 r., przez zespoły specjalistów  PSWNA  praca pt. ”Analiza stanu obecnego i projekt systemu przepisów technicznych dotyczących nawierzchni asfaltowych”.

W opracowaniach tych wykazano, że obecne przepisy techniczne w drogownictwie nie tylko są merytorycznie niekompletne, niespójne i przestarzałe, ale także nie są w żaden systematyczny sposób aktualizowane (doskonalone). Wykazano również, że to co istnieje w polskim drogownictwie w dziedzinie przepisów technicznych, nie można nazwać systemem. Jest to jedynie zbiór pojedynczych przepisów bez ustalonych i prawnie umocowanych procedur ich opracowywania, weryfikacji, wdrażania i doskonalenia.

Do podstawowych wad obecnego stanu w zakresie przepisów technicznych w polskim drogownictwie zaliczono:

  • istnienie nielicznych przepisów (rozporządzeń) oraz szeregu różnych publikacji technicznych wchodzących w rolę przepisów, w konsekwencji brak jednoznacznego oddzielenia przepisów obligatoryjnych od dokumentów do dobrowolnego stosowania, co tworzy wiele sytuacji niejednoznacznych w codziennej praktyce i powoduje nadanie gryfu „potocznej obligatoryjności” publikacjom niedopracowanym i niezweryfikowanym,
  • istnienie różnych publikacji technicznych dotyczących tego samego zagadnienia (np. mieszanka SMA występuje w PN, Zeszycie IBDiM, OST GDDKiA i BZDBDiM),
  • niekompletność przepisów (rozporządzeń) rozumianą jako pokrycie przepisami jedynie fragmentów techniki drogowej,
  • brak jasno określonych procedur dotyczących tworzenia projektów przepisów, ich weryfikacji (ankietowania) oraz trybu dalszego doskonalenia,
  • niewłaściwe wykonywanie obowiązku opieki nad przepisami techniczno-budowlanymi przez Ml, brak inwentaryzacji potrzeb w zakresie opracowania przepisów i publikacji nieobligatoryjnych (instrukcje, zalecenia, poradniki) oraz odpowiedzialności za zlecanie ich opracowań i kontroli stosowania,
  • brak odniesienia do aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych i ich stosowania wynikających z Dyrektywy Budowlanej (89/106/EWG),
  • umieszczenie w jednym przepisie (rozporządzenie MTiGM z 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie) wymagań z różnych dziedzin: projektowania geometrycznego, wymiarowania konstrukcji, rodzajów mieszanek itp.; powoduje to następujące konsekwencje:

- pomieszanie informacji różnego typu (geometria, konstrukcja itd.), co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów merytorycznych (opracowaniem takiego przepisu musi się zajmować wiele zespołów, co zwiększa problem koordynacji i ryzyko braku spójności merytorycznej),

- brak jakiejkolwiek procedury aktualizowania i poprawiania zapisów rozporządzenia (doskonalenia przepisu, zgodnie z zasadami prakseologii i obecnym stanem wiedzy),

  • w zakresie norm i ich wdrażania:

- brak określonej odpowiedzialności za inspirowanie i kierowanie pracami związanymi z praktycznym wdrażaniem norm EN dotyczących techniki drogowej, w tym drogowych wyrobów budowlanych do wykonywania nawierzchni (krajowe przepisy aplikacyjne do klasyfikacyjnych norm EN),

- brak określonej odpowiedzialności za ustalanie priorytetów w tłumaczeniu norm EN związanych z techniką drogową oraz uczestnictwo w pracach TC CEN (śledzenie tych prac lub uczestnictwo),

- brak merytorycznej koordynacji pomiędzy działaniem MI a PKN,

  • brak wciągnięcia do współpracy nad tworzeniem prawa szerszych środowisk w celu weryfikacji zapisów oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Ewentualne zmiany rozporządzeń ministra właściwego ds. transportu dotyczące drogownictwa, wynikają jedynie z narzucanego z zewnątrz obowiązku wprowadzenia jakiejś regulacji.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.