W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146). Ta regulacja art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych w zakresie kompetencji instytucji zarządzających do występowania z wnioskiem o kontrolę doraźną.

 

Podstawowym celem ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę realizacji tzw. umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Ze względu na kolejną perspektywę finansowania polityki spójności niezbędne było opracowanie aktu uwzględniającego nowe podstawy prawne i nowe zasady realizacji polityki spójności określone przepisami unijnymi, w tym: przeniesienie kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów operacyjnych z unijnymi wymogami z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego, wprowadzenie nowych instrumentów realizacji polityki spójności w zakresie rozwoju terytorialnego, a także wprowadzenie nowych zasad informatyzacji procesów dotyczących realizacji projektów.

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że w związku z wprowadzeniem do systemu prawnego nowych instrumentów realizacji polityki spójności, konieczne stało się uwzględnienie w art. 165 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych kompetencji instytucji zarządzających działających na podstawie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) do występowania z wnioskiem o kontrolę doraźną.

Przepis art. 165 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych otrzyma następujące brzmienie:

„4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o narodowym planie rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, lub w przepisach o pomocy społecznej, zwanej dalej „instytucją zarządzającą”, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.”.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. od 13 września 2014 r.

 

Źródło: UZP 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.