Konwent Dyrektorów ZDW – wnioski i wystąpieniaKonwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich obradował w dniach 10-13 maja 2010 r. (Rudki, województwo świętokrzyskie).


Podczas spotkania dyrektorzy ZDW opracowali stanowisko dotyczące możliwości usprawnienia zapisów prawnych i ich interpretacji koniecznych dla sprawnego pozyskania środków z Regionalnych Programów Operacyjnych (zał. nr 1). Upoważniono Prezydium Konwentu ZDW do wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury i Konwentu Marszałków z prośbą o zabezpieczenie w budżecie państwa środków na budowę połączeń istniejącej sieci drogowej z autostradami i drogami ekspresowymi (zał. nr 2) oraz do wystąpienia z propozycją zmian zapisów w specustawie (zał. nr 3).

Przygotowano propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo-ekonomicznej, istniejących uwarunkowań oraz racjonalnych możliwości spełnienia narzuconych wymogów przy uwzględnieniu standardów stawianych krajom członkowskim Unii Europejskiej (zał. nr 4). Przygotowano również wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury i do Konwentu Marszałków z propozycją zmiany w przepisach związanych z procedurą oceny oddziaływania na środowisko w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z 3 października 2008 r. (zał. nr  5 i nr 6).

Dyrektorzy postanowili położyć większy nacisk na organizację specjalistycznych szkoleń dla pracowników w takich obszarach, jak np. nowe technologie bitumiczne, znajomość przepisów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Ponadto postanowiono podjąć działania zmierzające do opracowania i wdrożenia przepisów szczegółowych (wytycznych) dla barier drogowych i konstrukcji nawierzchni.

Dyrektorzy zrzeszeni w Konwencie złożyli, w związku z przejściem do pracy o innym charakterze, serdeczne podziękowania dyrektorowi Kazimierzowi Chojnackiemu (Bydgoszcz) i dyrektorowi Piotrowi Dzierżanowskiemu (Białystok) za wieloletnią pracę na rzecz drogownictwa oraz za zaangażowanie w utworzeniu i działaniu Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich.

Grzegorz Stech
Przewodniczący
Konwentu Dyrektorów ZDW

 

Specustawa uwagi zał. 1

 

Stanowisko w sprawie funduszu na zjazdy z A i Ex zał.2

 

Stanowisko w sprawie  prawa budowlanego zał. 3

 

Propozycje zmiany przepisów OŚ zał. 4

 

Propozycja zmian zapisow prawnych OOŚ zał. 5

 

Uwagi dotyczące tematyki środowiskowej zał nr 6

 


Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.