BIM 1Uporządkowanie przepisów budowlanych i urbanistycznych oraz prace nad wdrożeniem metodyki BIM (Building Information Modeling) w budownictwie to ważne elementy usprawniające warunki prowadzenia inwestycji, nad którymi pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

MIB intensywnie współpracuje z branżą wykonawczą, m.in. w formule rady ekspertów i forum kontraktowego nad nowymi warunkami kontraktowymi i wzorem umowy o zamówienia na roboty budowlane. W ramach optymalizacji wypracowano już wiele rekomendacji, które są i będą wprowadzane do nowych, ogłaszanych przetargów. Główne cele to równomierne rozłożenie ryzyk wykonania kontraktu pomiędzy zamawiającego i wykonawcę, a także realne uwzględnienie w wyborze najkorzystniejszej oferty nie tylko najniższej ceny, ale także innowacyjności, która umożliwi rozwój branży budowlanej w Polsce i polskiej gospodarki.

Trwają prace nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym

Zwiększenie pewności inwestowania, przejrzyste relacje inwestorów, wykonawców i strony publicznej to jedne z ważniejszych korzyści przygotowywanego prawa. Główne cele kodeksu to skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych. Kodeks ma przywrócić i zapewnić efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania. Będzie on stanowił regulację całego procesu inwestycyjnego. KUB wprowadza również m.in. sześć kategorii inwestycji i jedną zintegrowaną zgodę inwestycyjną.

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest już po pogłębionych, ponad trzymiesięcznych konsultacjach publicznych. MIB opublikuje jego nową wersję oraz przepisy wprowadzające i projekty ustaw okołokodeksowych w drugiej połowie br. Potem projekty związane z kodeksem rozpatrzy rząd i parlament.

Wdrożenie metodyki BIM w zamówieniach publicznych

MIB rozpoczęło też prace dotyczące wdrożenia metodyki BIM w Polsce. Odbywają się spotkania eksperckie, które stanowią forum opinii przedstawicieli różnych zainteresowanych środowisk. Dialog podjęty z interesariuszami ma umożliwić zaprezentowanie zalet, jak i wątpliwości związanych z wprowadzeniem metodyki BIM w Polsce - zarówno zwolennikom, jak i sceptykom jej wdrożenia. MIB zaproponowało zrealizowanie projektu pilotażowego z wykorzystaniem metodyki BIM Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Projekt powinien objąć swoim zakresem zarówno fazę postępowania przetargowego, jak i przygotowania i realizacji inwestycji.

Biorąc pod uwagę kompleksowe podejście do usprawnienia realizacji inwestycji, MIB dodatkowo prowadzi przegląd przepisów mający na celu zainicjowanie procesu ich uaktualnienia i dostosowania do uwarunkowań rynkowych oraz oczekiwań uczestników procesu inwestycyjnego. Obecnie prowadzona jest analiza:
- rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Projekt w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków

Ustawa prawo zamówień publicznych wprowadziła przepis, zgodnie z którym w przypadku, gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztu cyklu życia zamówienia, określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych (przepis ma więc charakter fakultatywny). MIB zależy, aby projekt rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach, w sposób prosty i czytelny umożliwiał zamawiającemu szacowanie kosztów na jego podstawie. Głównym celem projektu jest rozwiązanie problemu nadmiernego stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

MIB wdraża też nowe standardy budownictwa drogowego, które resort i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowały wspólnie z przedstawicielami firm wykonawczych w radzie ekspertów. W realizacji, czyli w budowie i na etapie przetargu jest obecnie ponad 160 dużych inwestycji drogowych o łącznej wartości ponad 80 mld zł. W ramach Krajowego Programu Kolejowego do końca 2017 r. ma być ogłoszonych blisko 190 przetargów na kwotę 6 mld zł. Ponadto podpisanych zostanie blisko 300 umów z wykonawcami już rozstrzygniętych przetargów o wartości niemal 26 mld zł.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.