edroga043Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa monitoruje na bieżąco działania władz niemieckich związane z planowanym wprowadzeniem myta od samochodów osobowych i toczące się również na ten temat dyskusje w Brukseli.

W ocenie MIB każdy krajowy system pobierania opłat drogowych, który dyskryminuje kierowców bezpośrednio ze względu na obywatelstwo lub jest powiązany z krajowymi instrumentami podatkowymi faworyzującymi obywateli danego kraju, np. z ulgą w podatku krajowym od pojazdów, przez co w praktyce głównie obciąża opłatami zagranicznych użytkowników, stanowi naruszenie zasady niedyskryminacji zapisanej w art. 18 Traktatu o Funkcjonowaniu UE.

MIB stoi na stanowisku, że wprowadzane rozwiązania tylko pozornie są zgodne z prawem wspólnotowym, a w rzeczywistości pozostają w sprzeczności z podstawowymi zasadami UE i ideą jednolitego rynku europejskiego.

Krytycznie o działaniach Berlina wypowiedział się też Parlament Europejski w rezolucji przyjętej na posiedzeniu plenarnym 15 marca 2017 r. Deputowani uznali, że projektowany niemiecki system opłat drogowych zawiera elementy niezgodne z prawem unijnym, naruszające podstawowe zasady traktatowe.

Parlament UE zaznaczył, że mając na uwadze zapewnienie dalszego rozwoju i integralności jednolitego rynku europejskiego, wprowadzenie krajowych systemów pobierania opłat drogowych nie powinno utrudniać dostępu do rynku, zakłócać konkurencyjności w transporcie i funkcjonowania operatorów transportu transgranicznego.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.