sejm28 lipca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji było wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektyw klasycznej i sektorowej.

W dużym skrócie dokonano zmian zmierzających do: uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia, promowania wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności, zapewnienia lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom, wprowadzenia bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie zmiany umów o zamówienia publiczne, uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług. Wprowadzono rozwiązania dotyczące tzw. zamówień typu in-house, stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert, aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, rozszerzenia katalogu włączeń, ale i uelastycznienia możliwości udzielania wykonawcom zaliczek (więcej...)

Tekst ujednolicony ustawy - Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji

28 lipca weszły też w życie nowe akty wykonawcze do ustawy:

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127);

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz.1126);

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. poz. 1125);

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128);

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. poz. 1135).

Urząd Zamówień Publicznych, mając na celu pomoc w zakresie praktycznego zastosowania nowych regulacji w procesie udzielania zamówień, opublikował pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące m.in. kwalifikacji wykonawców, podziału zamówienia, środki ochrony prawnej, zmian w umowach.

Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował też przykładowe wzory oświadczeń do ewentualnego wykorzystania.

Wzory oświadczeń

Źródło: UZP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.