Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. 2007 Nr 187 poz. 1340) implementuje przepisy dyrektywy 2002/49/WE.

Oczekiwane od wielu miesięcy rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw Nr 187 z dnia 12 października i weszło w życie po kolejnych dwóch tygodniach.

Rozporządzenie implementuje przepisy dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Zgodnie z zapisami dyrektywy (art. 1) kraje członkowskie zobowiązane są do: określenia stopnia narażenia na hałas w środowisku poprzez sporządzenie map akustycznych; zapewnienia społeczeństwu dostępu do informacji na temat hałasu w środowisku i jego skutków; przyjęcia, w oparciu o dane pochodzące z map akustycznych, planów działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu hałasu w środowisku i obniżania jego poziomu, szczególnie w sytuacji zagrożenia zdrowia ludzi.

Mapy akustyczne są elementem długookresowej polityki ochrony środowiska przed hałasem. Ocena stanu akustycznego środowiska, obejmująca między innymi wykonanie map akustycznych, jest obligatoryjna w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska określa szczegółowy zakres danych, które powinny być ujęte na mapach akustycznych oraz ich układ i sposób prezentacji w celu ich wykorzystywania do opracowania danych dla PMŚ.

Mapy akustyczne składają się z części opisowej, zawierającej informacje wprowadzające, tabelaryczne zestawienia wyników, wykresy, dokumentację fotograficzną i wnioski, oraz części graficznej złożonej z szeregu map tematycznych obrazujących stan klimatu akustycznego.

W części opisowej bardzo ważny element stanowi charakterystyka obszaru podlegającego ocenie, w tym ogólny opis terenu objętego mapą z podstawowymi danymi statystycznymi, identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu, uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych dokumentów prawa miejscowego (np. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) i dokumentów planistycznych (np. opracowanie ekofizjograficzne).

Zakres danych części opisowej mapy akustycznej jest zróżnicowany w zależności od obszaru objętego mapą, ponieważ rozróżnia się mapy akustyczne dla obszaru aglomeracji oraz mapy akustyczne dla obszarów położnych w otoczeniu dróg, linii kolejowych oraz portów lotniczych.

Zakres danych części graficznej obejmuje mapy opracowane osobno dla każdego rozpatrywanego rodzaju źródła hałasu oraz osobno dla stosowanych wskaźników oceny (LDWN i LN), w szczególności:

  • Mapę emisyjną (charakteryzującą hałas emitowany z poszczególnych źródeł);
  • Mapę imisyjną (mapę stanu akustycznego środowiska kształtowanego przez dany rodzaj źródła hałasu np. drogowego);
  • Mapę wrażliwości hałasowej obszarów (w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji);
  • Mapę terenów zagrożonych hałasem, obrazującą przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku;
  • Mapę pokazującą liczbę osób eksponowanych na hałas.

Mapy akustyczne dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska powinny być udostępniane w skali minimum 1:10 000, zarówno w postaci drukowanej, jak i elektronicznej (w tym między innymi za pośrednictwem sieci Internet i intranet).

Ponadto organy odpowiedzialne za opracowanie i zarządzanie mapami akustycznymi są również zobowiązane do ich wykorzystywania, do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem.

Informacje, które powinny być zawarte na mapach akustycznych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa zostały przedstawione w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji.

Zostały określone dwa sposoby prezentowania społeczeństwu informacji dotyczących map akustycznych:

Informacja internetowa, zamieszczana na portalach organów odpowiedzialnych za opracowanie i zarządzanie mapami akustycznymi;

Wydawnictwa drukowane, w tym raporty, broszury, atlasy, plakaty, oraz wydawnictwa elektroniczne na płytach CD.

Dla map prezentowanych w przeglądarce internetowej wystarczająca jest skala 1:10 000 dla mapy imisyjnej oraz 1:25 000 dla pozostałych rodzajów map.

Mapy akustyczne stanowią podstawę do tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. Tereny objęte programami ochrony przed hałasem to między innymi tereny położone w zasięgu oddziaływania akustycznego głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk.

Sławek Kuliś, Iwona Kreft-Boufal, Bartłomiej Dzierża

Źródło:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 Nr 187 poz. 1340).
  3. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2002 r.)
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.