P9011103W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane. Celem projektu jest poprawa skuteczności i przejrzystości przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz zmniejszenie ich uciążliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt wdraża unijne rozporządzenie, określające zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zgodnie z tym dokumentem, w przypadku wyrobów objętych tzw. zharmonizowaną specyfikacją techniczną, ich producenci mają obowiązek zadeklarowania ich wartości użytkowych i umieszczania na nich oznakowania CE. W przypadku braku takich norm, państwa członkowskie mają w tym zakresie swobodę działania.

Obowiązujące w Polsce przepisy przewidują, że wyroby budowlane podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym „B”. Projekt określa nowe zasady takiego znakowania. W przypadku regionalnych wyrobów budowlanych, czyli wytwarzanych tradycyjnie, na określonym terenie, ma obowiązywać procedura uproszczona – producenci mają deklarować ich właściwości użytkowe na podstawie Polskiej Normy lub krajowej oceny technicznej. Sposób znakowania wyrobów budowlanych oraz zakres informacji towarzyszących znakowi określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw budownictwa.

W projekcie znalazły się także m.in. zasady i procedury wydawania, zmiany, przedłużenia terminu ważności oraz uchylania krajowych ocen technicznych oraz wyznaczania jednostek upoważnionych do ich wydawania. W przedłożeniu rządowym zostały ponadto szczegółowo określone obowiązki producentów, ich przedstawicieli, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym.

Komisja Infrastruktury wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami. Zaproponowała m.in. uzupełnienie projektu o regulację wprost określającą, że informacje dostarczone lub udostępniane wraz z wyrobem budowlanym nie mogą wprowadzać w błąd, a także być sprzeczne z informacjami zawartymi w deklaracji właściwości użytkowej wyrobu budowlanego lub w krajowej deklaracji. Ponadto komisja zaproponowała m.in. powołanie przy ministrze właściwym do spraw budownictwa organu opiniodawczo-doradczego: Rady Wyrobów Budowlanych. W sprawozdaniu znalazło się też rozwiązanie wprowadzające opłatę stanowiącą pięciokrotność kosztów przeprowadzonych badań, jeżeli wykażą one, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych ustawą.

Projekt trafi ponownie do prac w Komisji Infrastruktury w związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania.

Źródło: Sejm RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.