7 stycznia Waldemar Sługocki objął funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zastąpił na tym stanowisku Adama Zdziebłę.

Sługocki będzie odpowiedzialny za wdrażanie programu Infrastruktura i Środowisko, największego programu operacyjnego w budżecie na lata 2014-2020.

Minister Waldemar Sługocki jest doktorem habilitowanym nauk o polityce, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2010-2011 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i nadzorował inwestowanie środków unijnych m.in. z programów Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki.

Jest autorem ponad 100 artykułów popularno-naukowych i naukowych z zakresu polityki regionalnej, wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, samorządu terytorialnego, integracji europejskiej i polityki rolnej.

***

Program Infrastruktura i Środowisko, za który odpowiadał będzie nowy minister, jest największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną, a także ochronę zdrowia i kulturę.

Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro, czyli ok. 115 mld zł. Głównymi odbiorcami wsparcia są podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy.

Priorytety PO IiŚ 2014-2020 to m.in. zmniejszenie emisyjności gospodarki (828,4 mln euro), ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (3 508,2 mln euro), rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego (9 532,4 mln euro), infrastruktura drogowa dla miast (2 970,3 mln euro), rozwój transportu kolejowego (5 009,7 mln euro), a także niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach (2 349,2 mln euro).

Źródło: MIR, PO IiŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.