budowa 07Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD) wystąpiła do premier Beaty Szydło w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Chodzi o czasokresy pozwalające na dokumentowanie posiadanej wiedzy i doświadczenia i tym samym warunkujące możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

Firmy zrzeszone w OIGD postulują o wydłużenie okresu pozwalającego na udokumentowanie należytej realizacji zamówienia na roboty budowlane z 5 do 10 lat poprzedzających wyznaczony termin złożenia oferty lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zdaniem OIGD okres 5 lat jest zbyt krótki, negatywnie wpływa na konkurencyjność i często ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Duża liczba wykonawców, w tym dużych międzynarodowych koncernów, powoduje, że dostępność do zamówień jest mniejsza i mniejsza tym samym jest możliwość uzyskania doświadczenia.

Udział MŚP, dysponujących wykwalifikowaną kadrą, odpowiednim sprzętem, gwarantujących poziom techniczny i jakość robót nie powinien być ograniczany. Jednak wymagane przez zamawiającego doświadczenie dotyczące różnych branż w pełnym zakresie jest często trudne do zgromadzenia w krótkim, 5-letnim okresie.

W opinii OIGD zbyt surowe wymogi w zakresie wiedzy i doświadczenia, wynikające z ograniczenia czasowego, często stanowią nieuzasadnioną przeszkodę dla udziału MŚP w zamówieniach publicznych. Oczywiście, w odpowiednio uzasadnionych przypadkach, powinna istnieć możliwość stosowania zaostrzonych wymogów, ale nie powinno to dotyczyć zamówień standardowych. Zwłaszcza, że dyrektywa unijna w sprawie zamówień publicznych, takich ograniczeń nie wprowadza.

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.