Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa po analizie „Rekomendacji Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej”*, w pełni popiera działania Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie.

 

OIGD w swojej opinii podkreśliła, że mediacja i arbitraż stanowią relatywnie szybki i tani sposób na pozasądowe metody rozwiązywania sporów. Jednak zdaniem Izby poważnym mankamentem „Rekomendacji” jest brak konkretnych propozycji w zakresie poddania się mediacji lub postępowaniom arbitrażowym w razie sporów pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami publiczno-prawnymi.

Jak podaje OIDG spory sądowe - według różnych szacunków – pomiędzy wykonawcami (firmami drogowymi i mostowymi) a zamawiającymi (przeważnie Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad) mogą opiewać nawet na kwotę 10 mld zł.

OIGD podkreśla, że w projekcie założeń zmian ustaw muszą się znaleźć przepisy nakładające w tym zakresie na podmioty publiczno-prawne takie same obowiązki, jak w odniesieniu do przedsiębiorców. Kolejną kwestią jest wprowadzenie takich uregulowań, aby ugoda pozasądowa była traktowana przez szeroko rozumiane organy kontrolne jako metoda równorzędna z drogą sądową.   

***

Zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, działający w Ministerstwie Gospodarki przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, przygotował

Rekomendacje dotyczące mediacji i polubownego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami przygotował działający w Ministerstwie Gospodarki zespół współpracujący z resortem sprawiedliwości. Do tego dokumentu można zgłaszać uwagi i opinie w ramach konsultacji społecznych, które trwają do 17 sierpnia br.  Dokument „Rekomendacji” jest dostępny na stronie www.konsultacje.gov.pl, tam też elektronicznie można przesłać swoje uwagi. 

Pakiet proponowanych w „Rekomendacjach” rozwiązań ma pomóc przedsiębiorcom porozumiewać się w drodze ugody. Rekomendacje zawierają ponad 30 propozycji kompleksowych zmian prawa, w szczególności kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto obejmują zmiany ustaw o kosztach sądowych, o podatku od towarów i usług oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W zakresie działań pozalegislacyjnych, rekomendacje dotyczą m.in. kwestii edukacji oraz upowszechniania mediacji i arbitrażu w obrocie gospodarczym.

Zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych opracował katalog działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych, które wpłyną na rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów, szczególnie gospodarczych.

 

Źródło: OIGD/MS

 

*Zespół został powołany we wrześniu 2013 r. w ramach wspólnej inicjatywy Ministra Gospodarki i Ministra Sprawiedliwości. W pracach Zespołu wzięli udział eksperci reprezentujący m.in. środowiska sędziów, radców prawnych oraz adwokatów, praktycy i teoretycy zajmujący się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.