kasaOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa skierowała pismo do premier Beaty Szydło, w którym zwróciła się o podjęcie działań celem kompleksowego uregulowania problemu finansowania dróg publicznych w Polsce.

W piśmie napisano, iż „…jednym z kluczowych tematów podnoszonych przez firmy zrzeszone w OIGD jest kwestia zapewnienia stałego i stabilnego oraz na odpowiednim poziomie finansowania infrastruktury drogowej zarówno krajowej jak i samorządowej.

Faktem jest, iż drogi samorządowe; wojewódzkie, powiatowe i gminne, które stanowią około 95% ogólnej sieci dróg publicznych, są z jednej strony najbardziej zaniedbane, a z drugiej strony najbardziej niedoinwestowane. Ważnym źródłem dofinansowania inwestycji na drogach samorządowych jest „Rezerwa subwencji ogólnej” na poziomie rocznym około 330 mln zł, oraz „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z wydatkami budżetu państwa na jego realizację w wysokości 4 mld zł.

Firmy drogowe z dużym niepokojem, a zarazem troską, przyjęły informację o zmniejszeniu o 200 mln zł w roku 2017 środków jakie budżet państwa miał zapewnić na realizację powyższego „Programu”. Zważywszy, iż drugie tyle do „Programu” miały dokładać samorządy, można spodziewać się, że kwota na rozwój dróg lokalnych w roku 2017 może być około 400 mln zł niższa niż zakładano.

Z niepokojem obserwujemy również stagnację inwestycyjną na drogach krajowych, jest ona bardzo niebezpieczna dla firm wykonawczych. Kwestią kluczową jest zabezpieczenie finansowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Ważne są; z jednej strony wydatki na ten cel budżetu państwa, a z drugiej strony kondycja Krajowego Funduszu Drogowego. Konieczne jest więc utrzymanie w latach 2014-2023 wydatków budżetu państwa (których źródłem są planowane wpływy z podatku akcyzowego od paliw silnikowych) na poziomie co najmniej 46,8 mld zł. Ze środków tych są finansowane między innymi prace przygotowawcze, utrzymanie bieżące, remonty i przebudowy dróg, jak również działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Elementem kluczowym „PBDK” w aspekcie sfinansowania wkładu własnego zadań inwestycyjnych jest Krajowy Fundusz Drogowy. Z wielką troską obserwujemy rosnące zadłużenie KFD, które szacowane jest na około 66 mld zł.

Stałym, stabilnym źródłem finansowania wydatków KFD są opłata paliwowa oraz wpływy z opłaty elektronicznej. Są one niewystarczające, dlatego też KFD zaciąga kredyty, pożyczki a także emituje obligacje. Aktualnie odsetki oraz koszty obsługi tych instrumentów to kwota około 18 mld zł.

Zdaniem Izby, w tym stanie rzeczy należałoby rozważyć możliwość zapewnienia większych wpływów do KFD z trwałych i pewnych źródeł finansowania, co zapewne wpłynęłoby na poprawę kondycji tego Funduszu mając na uwadze „PBDK” jak również dłuższą jego perspektywę…”.   

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.