Oznakowanie rond i placów (II) Zasady oznakowania pionowego rond i placówRondo jest potocznie kojarzone przez przeciętnego użytkownika drogi z ustawionym na wlocie do skrzyżowania znakiem C-12 „ruch okrężny”. Pozostaje zatem wyjaśnić, gdzie taki znak może być stosowany, a gdzie jego stosowanie jest niedopuszczalne. Sprawa jest jednak tylko z pozoru prosta, gdyż w praktyce występuje szereg „nadinterpretacji” i znaki te są stosowane również tam, gdzie przeczą temu zapisy prawne.

Co oznacza znak pionowy o symbolu C-12 „ruch okrężny”?
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393 z dnia 12 października 2002r.) wyraźnie to określa (cyt.):
§36. 1. Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.


Nie można więc stosować znaku C-12 „ruch okrężny” do oznakowania placów, bo nie są to skrzyżowania, tylko zespoły skrzyżowań. Jednolity sposób oznakowania wlotów do ronda (jako skrzyżowania skanalizowanego) zapewniają zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w zał. nr 1, pkt 4.2.12 (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z 23 grudnia 2003 r.). Wynika z nich, że nie można stosować znaku C-12 „ruch okrężny” bez znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa”. Należy przy tym podkreślić, że znak C-12 „ruch okrężny” jest znakiem z grupy znaków nakazu i nakazuje objechanie wyspy w określonym kierunku – wskazanym na znaku, z nie odwrotnym. Tylko takie jest jego znaczenie. Nie zmienia on np. zasad ogólnych dotyczących przejazdu przez skrzyżowanie obowiązujących przy zmianie kierunku jazdy (zajęcie odpowiedniego pasa ruchu na wlocie). Problem ten zostanie szerzej wyjaśniony przy oposie zasad oznakowania poziomego.

Znaki C-12 „ruch okrężny” (i znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa”) oprócz placów nie powinny być także stosowane na skrzyżowaniach zwykłych z wyspą środkową przejezdną, bo:

  • nie każdy rodzaj pojazdu na tak ciasnym skrzyżowaniu jest w stanie ją objechać w ruchu okrężnym po obwiedni - np. kierujący autobusem przegubowym skręcając w lewo wykona tam manewr analogiczny jak na innym skrzyżowaniu zwykłym (bez wyspy) popełniając automatycznie wykroczenie w stosunku do znaku nakazu C-12,
  • tego typu rozwiązania zwane potocznie „mini”, a nawet „mikro rondami”, jeśli nie posiadają co najmniej na jednym z wlotów wyspy rozdzielającej relacje ruchu rondami w rzeczywistości nie są - nadal spełniają definicję skrzyżowań zwykłych określoną w przywołanym na wstępie rozporządzeniu o warunkach technicznych dla dróg.

Jakie oznakowanie pionowe stosować w takich przypadkach?
Najskuteczniejszym sposobem jest nieokreślanie tam pierwszeństwa przejazdu (wszystkie wloty równorzędne). Konsekwencje w zakresie bezpieczeństwa ruchu są wówczas analogiczne jak w przypadku ronda.

Na rondzie wszystkie wloty są podporządkowane relacji po obwiedni, a na skrzyżowaniu zwykłym wszystkie wloty są również podporządkowane, ale relacji z prawej strony. W każdym przypadku mamy zatem te same zasady ruchu na wlotach do skrzyżowania – najczęściej trzeba się zatrzymać, aby ustąpić pierwszeństwa. Dodatkowym uzasadnieniem tej tezy jest fakt, że wysp rozdzielających relacje ruchu na wlotach nie buduje się tam, gdzie nie ma na nie miejsca. Wówczas nie ma też niejednokrotnie miejsca na ustawienie na każdym wlocie pary znaków A-7+C-12, które często przy ciasnych skrzyżowaniach skutecznie przeszkadzają w relacjach skrętnych (wystające lusterka) pojazdom typu „śmieciarka”, czy np. beczkowóz z szambem.

Oznakowanie pionowe w obrębie placu
Skoro nie można stosować na wlotach do placu znaku C-12 przypisanego pojedynczym skrzyżowaniom, zarządzający ruchem powinni korzystać z innych dostępnych znaków. Sankcjonując poprzez analogię do rond jednokierunkowy ruch pojazdów wokół placu po jego obwiedni i zasadę pierwszeństwa przejazdu dla tej relacji względem wszystkich wlotów, należy stosować tam parę znaków A-7 „ustąp pierwszeństwa” i C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” na każdym wlocie.

W praktyce opisane wyżej proste zasady oznakowania pionowego rond, skrzyżowań zwykłych z wyspą środkową oraz placów są niestety równoważnie traktowane przez służby zarządzające ruchem, co w konsekwencji powoduje próby sztucznego „ujednolicania” zasad, często szkodliwe, bo konsekwencją błędnego oznakowania pionowego jest często błędne oznakowanie poziome i niepotrzebne zamieszanie wokół skrzyżowań z definicji kształtowanych geometrycznie jako bezpieczne.

Marek Wierzchowski
Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu
w Ministerstwie Infrastruktury
Biegły sądowy z zakresu inżynierii ruchu
i Prawa o ruchu drogowym
Audytor BRD

Analizy organizacji ruchu na rozwiązaniach drogowych z wyspą centralną zostały podjęte z inspiracji i przy współudziale członków Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu. Wielokrotnie były dyskutowane podczas seminariów szkoleniowych KLIR. Znalazło to odzwierciedlenie w publikacji „Nowy poradnik organizatora ruchu drogowego” (Bezpieczne drogi, nr 5/2007). Obecnie zagadnienie organizacji ruchu na rozwiązaniach z wyspą centralną są częścią programów w szkoleniach prowadzonych przez Marka Wierzchowskiego i Zygmunta Użdalewicza. Zgromadzone przez nich doświadczenia i wnioski były prezentowane podczas konferencji „Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje” (Kraków, 26-27 kwietnia 2010 r.).


Komentarze  
MrErdek1
+2 #1 MrErdek1 2014-07-31 08:12
To jest przykład zupełnego braku zrozumienia sensu i znaczenia znaku nakazu "Ruch okrężny". Cytat: "Należy przy tym podkreślić, że znak C-12 „ruch okrężny” jest znakiem z grupy znaków nakazu i nakazuje objechanie wyspy w określonym kierunku – wskazanym na znaku, z nie odwrotnym. Tylko takie jest jego znaczenie."
Po pierwsze znak C-12 nie należy do grupy znaków nakazu kierunku jazdy i jest osobno sklasyfikowany. Jego istotą jest wskazanie kierunku rotacji i co najważniejsze - jazdy wyznaczonymi lub nie, pasami ruchu biegnącymi okrężnie wokół wysepki lub placu. Po drugie, zgodnie z jego definicją, dotyczy zarówno zwykłego skrzyżowania z wysepką zwanego "mini-rondo", jak i złożonego obiektu jakim jest skrzyżowanie w formie placu (okrągły lub owalny - rondo, czworokątny - skwer lub rynek, wielokątny - plac gwiaździsty). Reszta wywodu nie zasługuje nawet na komentarz, gdyż jedynym możliwym wyborem kierunku jazdy jest jazda na wprost oraz skręty w prawo, przy zjeździe.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Ryszard Dobrowolski
+1 #2 Ryszard Dobrowolski 2014-11-09 00:42
Po co pisać komentarze skoro dla redakcji i autora nie mają żadnego znaczenia. Redakcja publikuje artykuł dyletanta z tytułami, który nie rozumie podstawowej normy prawnej dotyczącej nakazanego ruchu okrężnego. Nie dość, że nie rozumie, to jeszcze wypisuje bzdury w postaci, że znak C-12 nie może służyć do oznakowywania skrzyżowań w formie placu.

Pierwsza definicja znaku C-12 (wtedy II B-3) podawała wprost, że dotyczy skrzyżowań w formie placów, a mianowicie zapisano "skrzyżowanie (plac)" . Międzynarodowy znak D,3 nie ma w swojej definicji w ogóle słowa skrzyżowanie, gdyż nakazuje ruchu okrężny wokół centralnej przeszkody, bez prawa wyboru kierunków jazdy i jazdy na wprost do przeciwległego zjazdu.

Prostokątny Plac Pułaskiego w Olsztynie ma nakazany ruch okrężny. Jest na nim przystanek autobusów i parking. Każde skrzyżowanie typu rondo jest okrągłym lub owalnym placem.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Redakcja - edroga.pl
-5 #3 Redakcja - edroga.pl 2014-11-12 12:02
Szanowni komentatorzy,

przed umieszczeniem obraźliwych komentarzy proponuję sięgnąć do obowiązujących przepisów, które stanowią JEDNOZNACZNIE, że znak C-12 "ruch okrężny" stosowany jest NA SKRZYŻOWANIACH DRÓG (punkt 4.2.12 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach). Ponadto z przywołanej treści wynika też obowiązek stosowania znaku C-12 wyłącznie w zestawieniu ze znakiem A-7.

Art. 49 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania m.in. ZATRZYMANIA POJAZDU NA SKRZYŻOWANIU. Jego treść jest jednoznaczna i nie powinna budzić wątpliwości, zatem np. zatrzymanie autobusu w obrębie SKRZYŻOWANIA jest zabronione, podobnie jak wyznaczanie miejsc postojowych NA SKRZYŻOWANIU.

Podsumowując, jeśli w obrębie placu (który jest zespołem skrzyżowań, a nie pojedynczym skrzyżowaniem) funkcjonuje jakiekolwiek wyznaczone miejsce zatrzymania, to na wlotach do niego stosowanie znaku C-12 (ze znakiem A-7) jest ewidentnym błędem.

Z poważaniem,
Marek Wierzchowski
Cytować | Zgłoś administratorowi
Ryszard Dobrowolski
+6 #4 Ryszard Dobrowolski 2016-02-28 00:55
Szanowny Panie Marku W. Bardzo bym chciał by Pan i minister Szmit byli tymi którzy doprowadzą sprawę RUCHU OKRĘŻNEGO do europejskiej normalności. Ale proszę wybaczyć, że kiedy czytam pańskie liczne wypowiedzi, włącznie z tą ostatnią, potwierdza Pan brak elementarnej wiedzy (nie wie Pan czym jest skrzyżowanie w rozumieniu art. 2.10 pord oraz zmiana kierunku jazdy) albo, że jest Pan świadomym obrońcą autorytetu swoich dobrze ustosunkowanych kolegów ignorantów, którzy przed wielu laty popełnili POTWORNY BŁAD lub NADUZYCIE uznając jedynie amerykańskie MODERN ROUNDABOUT, czyli NOWOCZESNE RONDO za NOWOCZESNY RUCH OKRĘŻNY, a w konsekwencji „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” na którym wolno wyprzedzać pojazdy silnikowe zawsze, za „skrzyżowanie” na którym jest to zabronione tym samym przepisem gdy jest ono niekierowane (art. 24.7 prd) oraz, że znak C-12 to amerykański znak RONDO (nasz C-9 na wlotach). Tu pokazano jak się bezkarnie manipuluje prawem.
https://docs.google.com/presentation/d/1jRYSBkAcgMnE8SLm16fPonlDFyBSCDF6mMfN1Ktc2zc/edit?usp=sharing
Fascynacja Ameryką na przełomie wieków była zrozumiała, ale bezmyślne przenoszenie ich rozwiązań na nasz polski grunt i to wbrew obowiązującej Polskę Konwencji wiedeńskiej nie jest głupotą, a przestępstwem, tym bardziej, że RUCH OKRĘŻNY istnieje nieprzerwanie do dziś i to zarówno w USA , gdzie nosi nazwę TRAFFIC CIRCLE, w Europie gdzie nosi angielska nazwę ROUNDABOUT i u nas w Polsce RUCH OKRĘŻNY. Ba nawet 90% polskich kierowców stosuje się do tych prostych zasad na jednopasowych „skrzyżowaniach o ruchu okrężnym” jakich u nas wiele. Pan nawet nie zauważa wysiłków zmarłego już Henryka Próchniewicza, który po sympozjum w 2005 roku poddał się Drexlerowi i wydawcy Grupa IMAGE, czy Władysława Drozda, którzy zakładając właściwe znakowanie (bezkrytyczna wiara w nieomylność ekspertów i brak wiedzy własnej) „wykombinował” w oparciu o prawo Wielkiej Brytanii pozbawione podstaw prawnych uniwersalne zasady ruchu na skrzyżowaniach z wyspą wg których uczy się i egzaminuje kandydatów na kierowców, co jest następnym przestępstwem Niestety tak jak Drexler ściągał bezmyślnie z prawa USA tak Drozd ściągając z prawa brytyjskiego nie wiedział, że tam nie stosuje się w ogóle zasad ruchu okrężnego a jedynie swoje wyspiarskie zasady ruchu. http://mrerdek1.blogspot.com/2016/02/541-do-ministra-jerzego-szmita-pismo.html
Jest okazja doprowadzić do normalności znakowanie i nauczanie by było tak jak w Czechach, Niemczech, Belgii, Hiszpanii, …..w EUROPIE, tym bardziej, że nie wymaga to ani zmian legislacyjnych ani nakładów finansowych.
To się stanie prędzej czy później, jednak lepiej by nikt nam tego nie kazał robić, skoro możemy to zrobić sami.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Ryszard Dobrowolski
+6 #5 Ryszard Dobrowolski 2016-02-28 01:42
Szanowny Panie Marku W.. Podstawowymi aktami prawnymi w związku z zasadami ruchu drogowego jest Konwencja wiedeńska, Porozumienia europejskie i zgodne z nimi ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Załączniki do czerwonej książeczki to już praca zbiorowa prywatnej spółki (30 tys. złotych od RP z prawem autorskim do wzoru polskich znaków drogowych, co jest ewenementem na skalę światową, gdyż to akt normatywny. W książka jest niestety pełna błędów rysunkowych, merytorycznych i językowych. Rozporządzenie nie może być sprzeczne z aktami wyższego rzędu a jest. Gdzie w ustawie lub rozporządzeniu w sprawie znaków jest mowa o "skrzyżowaniu ZZZZ ruchem okrężnym? A czy aby na pewno skrzyżowanie z centralną wyspą jest skrzyżowaniem o rozszerzonych wlotach? Pokazano jako skrzyżowanie o ruchu okrężnym skrzyżowanie z centralną wyspą i uprzywilejowanym jednym kierunkiem ruchu. Itd... I to ma być prawo na które się Pan powołuje zamiast zadbać o jego zgodność z ustawą i rozporządzeniem w sprawie znaków? Sprawa znak C-12 ze znakiem A-7 . Znak A-7 reguluje jedynie pierwszeństwo na wlotach i nie ma żadnych podstaw prawnych by znak C-12 nie mógł samotnie stać na wlotach skrzyżowania o ruchu okrężnym. Znak C-12 samotny to dawny polski znak II B-3 a ze znakiem A-7 to dawny polski znak II B-6. Ani Konwencja wiedeńska ani nasze prawo z nią w tej sprawie tożsame nie zabrania stawiania samych znaków C-12 na wlotach. To sprawa organizatora ruchu a nie prawa.
Cytować | Zgłoś administratorowi
CZYTACZKA
+1 #6 CZYTACZKA 2016-03-26 02:37
[quote
Art. 49 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania m.in. ZATRZYMANIA POJAZDU NA SKRZYŻOWANIU. Jego treść jest jednoznaczna i nie powinna budzić wątpliwości, zatem np. zatrzymanie autobusu w obrębie SKRZYŻOWANIA jest zabronione, podobnie jak wyznaczanie miejsc postojowych NA SKRZYŻOWANIU.

Jak to możliwe, że KRAJOWY KONSULTANT z MIiB oraz KRBRD, na dodatek BIEGŁY SĄDOWY plecie takie bzdury? Pan nie odróżnia skrzyżowania dróg publicznych w postaci placu typu rondo wg rozporządzenia i wytycznych będącego DUŻYM RONDEM od skrzyżowania o którym jest mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Czym jest RONDO jak nie okrągłym placem z oddalonymi od siebie wlotami? Plac 1000-lecia w Siedlcach jest DUŻYM RONDEM zorganizowanym wg zasad ruchu okrężnego (znaki C-12 na wlotach) z parkingami i przejściami dla pieszych do kościoła w swoim obrębie.

Jest PLACEM, RONDEM, "skrzyżowaniem o ruchu okrężnym" i skrzyżowaniem dróg publicznych w postaci budowli, ale nie jest w całości jednym skrzyżowaniem pod względem zasad ruchu .

Nikt rozumiejący prawo nie zrobi przystanku na wylocie lub wlocie bo to są skrzyżowania w rozumieniu miejsca na drodze a nie obiektu budownictwa drogowego.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.