Prawo

Oznakowanie rond i placów (I) Co jest rondem, a co placem?Porządkując zasady oznakowania rond i placów należy najpierw podjąć próbę ich klasyfikacji z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla rozwiązań typowych pod względem wielkości i kształtu. Najprościej wyodrębnić place, zbliżone kształtem i wielkością do dużych rond klasycznych, bo różnica sprowadza się jedynie do wprowadzenia dodatkowych funkcji „usługowych” (obsługowych) pomiędzy sąsiadujące wloty (parkingi, postoje TAXI, przystanki komunikacji publicznej). Trudniej z rondami (skrzyżowaniami skanalizowanymi) z uwagi na różnorodność ich geometrii, ale dlatego w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg ten problem powinien zostać podjęty.

Zmiany w przepisach ochrony środowiska – rezolucja Sejmiku Województwa MałopolskiegoSejmik 2 lipca 2010 r. zwrócił się z prośbą do Rady Ministrów i Sejmu o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany nowelizacji ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Poniżej tekst rezolucji.

Zarządzenie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej cz. IIW przygotowanych zmianach przepisów do ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), opartych na wytycznych dyrektywy 2008/96/WE, założono wprowadzenie przepisów regulujących zasady wyznaczania audytorów, prowadzenia oceny wpływu na bezpieczeństwo projektów infrastruktury drogowej i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury
drogowej oraz zarządzania siecią drogową w użytkowaniu i danymi związanymi z bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Stanowisko Stowarzyszenia KLIR do założeń wprowadzenia przepisów dyrektywy 2008/96/WECzłonkowie Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu podczas seminarium w Rybniku (24 czerwca br.) dyskutowali nad przedstawionymi do zaopiniowania założeniami do projektu (z 18 maja br.) ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, umożliwiającymi wprowadzenie w Polsce przepisów dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady UE 2008/96/WE z 29 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Najwięcej uwag zgłoszono do procedury prowadzenia audytu brd. Proponowane w założeniach zapisy uznano za niewystarczające.

Zarządzenie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej cz. IParlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2008/96/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Celem dyrektywy jest ustanowienie procedur zapewniających spójny wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej, znajdujących się na etapie projektu, budowy lub użytkowania*.

Kolejne zmiany w przepisach ochrony środowiska  - uwaga zarządcy dróg, inwestorzy, projektanciNadchodzą kolejne zmiany przepisów związanych z ochroną środowiska. Istotna zmiana dotyczy jednego z ważniejszych aktów, jakim jest ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Ustawa, którą w 2008 roku ogłoszono jako tę, która uleczy wszelkie problemy z inwestycjami, zwłaszcza w zakresie niezgodności z przepisami UE, musi być już poprawiona. Problem, o którym piszemy, trudno jednak nazwać poprawką (historię poprawki opisujemy poniżej). W ustawie znajdziemy nowy zapis, który będzie miał określone konsekwencje przede wszystkim dla robót drogowych. Dotyczy to zgłoszenia o wykonaniu robót.