Prawo

Drogi wewnętrzne – I. DefinicjaDefinicja drogi wewnętrznej znajduje się w art. 8 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115). Zgodnie z przepisem drogą wewnętrzną jest każda droga niezaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych. Podział wszystkich dróg ma zatem charakter dychotomiczny – droga może być albo publiczna, albo wewnętrzna. Trzeciej możliwości nie ma.

Prawo zamówień publicznych  a FIDIC jako kodeks dobrych praktyk cz. V - wnioskiBardzo rzadko znajdują się wyroki w zakresie postanowień umów korzystne dla wykonawcy, a i to wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa. I tak w wyroku ZA UZP z 17 stycznia 2006 r. sygn. akt. UZP/ZO/0-52/06 (LEX nr 181736) stwierdzono, że: „Zamawiający naruszył art. 481 §1 Kc w związku z art. 139 Pzp poprzez zastrzeżenie w swiz, iż wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w przypadku, gdy należność nie zostanie uregulowana w terminie przez zamawiającego. Zapis taki może prowadzić do interpretacji, iż odwołującemu przysługuje prawo żądania odsetek wyłącznie, jeżeli nieterminowe regulowanie przez zamawiającego płatności będzie miało charakter przez niego zawiniony”.

Prawo zamówień publicznych  a FIDIC jako kodeks dobrych praktyk – cz. IV wybór orzecznictwaZ kolei w wyroku z 20 stycznia 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 3/09 Krajowa Izba Odwoławcza zajęła się m.in. problemami:

  • zastosowania we wzorze umowy nieekwiwalentnych dla stron kar umownych,
  • zastosowania we wzorze umowy różnych dla stron terminów wypowiedzenia umowy,
  • braku przewidzenia we wzorze umowy możliwości zmiany umowy.

Prawo zamówień publicznych a FIDIC jako kodeks dobrych praktyk – cz. III wybór orzecznictwaWyrok z 21 lutego 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 97/08 odnosi się do sprawy, w przypadku której zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamówienie miało być realizowane w oparciu o „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego” (tłumaczenie wydania FIDIC 1999). Jednak część zapisów standardowych Warunków Kontraktu FIDIC została zmodyfikowana przez zamawiającego. Wykonawca zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów art. 5, art. 58 i art. 3531 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pzp a FIDIC jako kodeks dobrych praktyk – cz. II wybór orzecznictwaW ocenie wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne zazwyczaj zapisy siwz w zakresie postanowień umowy na roboty budowlane są kształtowane z wyraźnym uprzywilejowaniem zamawiającego. Podejmują więc działania zmierzające do zmian zapisów siwz w tym zakresie. Możliwe są one wyłącznie na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

Pzp a FIDIC jako kodeks dobrych praktyk cz. I – uwarunkowania prawne i faktyczneOd dawna podkreśla się konieczność implementacji zasad FIDIC do zamówień publicznych, jako dokumentu stanowiącego kodeks dobrych praktyk w zakresie umów o roboty budowlane. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza wobec uregulowań art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) niezależnie od wprowadzanych tzw. małą nowelizacją (Dz. U. Nr 206 z 7 grudnia 2009r., poz. 1591) zmian w jego brzmieniu, obowiązujących od dnia 22 grudnia 2009 r.