Prawo

Niezbędna nowelizacja przepisów technicznych cz. IIW przypadku budowy nowej drogi wymagania podstawowe są sformułowane najczęściej w postaci jednoznacznych nakazów, przy zastosowaniu zwrotu „powinno być” lub zwrotu „należy” albo też z zastosowaniem zwrotu „powinno być nie większe niż” lub „powinno być nie mniejsze niż”. W pierwszym przypadku to oznacza, że minimalne wymagania muszą być bezwzględnie spełnione, a w drugim przypadku, że wyboru należy dokonać z określonego przedziału liczbowego.

W praktyce inwestor dąży do ograniczenia kosztów inwestycji oraz zajętości terenu, co oznacza powszechne stosowanie minimalnych wartości parametrów. Projektant często nie jest w stanie przeforsować swoich rozwiązań, a w przypadku realizacji inwestycji w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego czy „projektuj i buduj” - niewiele ma w tym względzie do powiedzenia. W konsekwencji oddawane do użytkowania drogi mają niezadawalający standard techniczny.

Niezbędna nowelizacja przepisów technicznychWydane w 1999 roku przepisy techniczno-budowlane wymagają szybkiej nowelizacji. Bo od ich wydania nie usuwano zauważonych błędów i wadliwych zapisów. Nie wprowadzano też nowych, sprawdzonych w praktyce rozwiązań.

Obowiązujące w drogownictwie przepisy techniczno-budowlane (rys.) nie są merytorycznie kompletne, a te, które zostały wydane nie były w ogóle aktualizowane.

Unijne ramy wdrożenia ITS a polskie uwarunkowania prawneZnaczący postęp w zakresie konstrukcji pojazdów i technik logistycznych przekłada się wzrost zapotrzebowania na optymalne zarządzanie transportem drogowym w skali globalnej. W wybranych krajach Unii Europejskiej posiadających rozwiniętą sieć drogową, bazującą głównie na nowoczesnych autostradach, funkcjonują już obecnie lokalne systemy zarządzania transportem drogowym. Systemy te nie są jednak zharmonizowane, a brak możliwości wzajemnego wykorzystania danych ogranicza ich zasięg terytorialny.

TK o przejęciu nieruchomości pod drogiTrybunał Konstytucyjny rozpatrzył sprawę dotyczącą charakteru decyzji wojewody stwierdzającej przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wszystkie osoby, które utraciły własność nieruchomości miały możliwość zgłoszenia w określonym terminie roszczenia odszkodowawczego, niezależnie od tego czy została w tym okresie wydana decyzja wojewody.

Koncepcja systemu przepisów technicznych w drogownictwieObecny stan przepisów technicznych jest z głównych czynników spowalniających proces budowy dróg oraz wprowadzających napięcia w relacjach projektant-inwestor-wykonawca lub wykonawca-nadzór budowy. W konsekwencji budujemy drogi nie tak dobre, jakie mogłyby być. Dlatego dla dróg konieczny jest nowy system przepisów technicznych.

Koncepcja systemu przepisów technicznych w drogownictwieObecne przepisy techniczne w drogownictwie nie tylko są merytorycznie niekompletne, niespójne i przestarzałe, ale także nie są w żaden systematyczny sposób aktualizowane (doskonalone). Ta sytuacja trwa już od wielu lat.

Diagnoza stanu

W lipcu 2001 r. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA) przekazało Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów wykonane na ich zlecenie opracowanie pt. „Inwentaryzacja przepisów i dokumentów dotyczących wykonania robót nawierzchniowych”, a w kwietniu 2002 r. kolejne - pt. „Ocena przepisów i dokumentów technicznych dotyczących wykonywania robót nawierzchniowych”. Żadne z nich nie utraciło swojej aktualności, o czym świadczy wykonana w 2007 r., przez zespoły specjalistów  PSWNA  praca pt. ”Analiza stanu obecnego i projekt systemu przepisów technicznych dotyczących nawierzchni asfaltowych”.