Prawo

O rok za późnoZmiany w rozporządzeniach w zakresie przepisów technicznych dotyczących drogowych barier ochronnych były konieczne ze względu na obowiązkowe stosowanie normy PN-EN 1317. – I ten fakt nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast zdecydowanie więcej kontrowersji wywołuje przygotowany przez GDDKiA projekt „Wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych” – podkreśla Piotr Olejak, dyrektor produktu w firmie INTERSTAL, który w rozmowie odpowiada na pytania o skutki opóźnień w aktualizacji przepisów technicznych dla systemów ograniczających drogę.

Nowe przepisy techniczne dla barier drogowychNowe przepisy techniczne dla systemów drogowych barier ochronnych zmieniają całkowicie dotychczasowe podejście do metod ich projektowania i stosowania. W miejsce parametrów typowo produkcyjnych określających bariery, wprowadzono funkcjonalne, których podstawą wyznaczania są badania systemów prowadzone w różnych aspektach zachowania poziomu bezpieczeństwa.

Minister Infrastruktury podpisał cztery rozporządzenia zmieniające dotychczasowe: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Wnioski z Forum w Krakowie upowszechnioneRada Programowa przesłała dokument zawierający wnioski z odbytego w lutym w Krakowie Samorządowego Forum Drogowego gronu adresatów, od których w największym stopniu zależy ich realizacja.

Dwudniowe obrady Forum były poświęcone zaprezentowaniu najważniejszych problemów, z którymi stykają się w swej pracy samorządowi drogowcy. SFD było wspólnym przedsięwzięciem PKD, korporacji samorządu terytorialnego: Związku Województw RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz porozumień zarządców dróg: Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych i Komisji Drogownictwa Miejskiego. Działająca podczas obrad komisja sformułowała 6 zasadniczych wniosków, które następnie zostały zredagowane i szerzej uzasadnione przez Radę Programową Forum. Zostały one przesłane Ministrowi Infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi, współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Jerzemu Millerowi oraz prezydentowi Katowic Piotrowi Uszokowi, a także przewodniczącym sejmowych komisji: Infrastruktury Zbigniewowi Rynasiewiczowi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Bronisławowi Dutce.

Oświetlenie dróg - problemy z interpretacją prawaFinansowanie oświetlenia dróg i ulic należy do zadań własnych gminy. Jednak przepisy, które regulują to zagadnienie, w praktyce budzą wiele wątpliwości. Dotyczą one zakresu przedmiotowego finansowania oświetlenia oraz kwestii własnościowych.

Odpłatność za użytkowanie i korzystanie z drógKorzystanie z dróg publicznych przez ich użytkowników, co do zasady, jest nieodpłatne. Jest to konsekwencją faktu, że tego rodzaju szlaki od zawsze były powszechnie dostępne i z oczywistych względów powszechnie używane. Trudno sobie wyobrazić sytuację, by korzystanie ze szlaków komunikacyjnych (zwłaszcza tych mających podstawowe znaczenie, jak i lokalnych) z racji ich funkcji było uzależnione od poniesienia określonej opłaty. Również od zawsze drogi jako urządzenia o znaczeniu strategicznym (zarówno tym podstawowym militarnym, jak też technicznym czy ekonomicznym) były budowane utrzymywane oraz chronione przez organy władzy publicznej.

„Wąskie gardło” gminnych drógNa budowę chodników i zatok autobusowych w ramach tzw. „Inicjatyw Społecznych” w latach 2002-2009 samorządy gminne w Małopolsce przeznaczyły prawie 80 mln zł przy podobnym udziale finansowym budżetu województwa. Dzięki współpracy różnych szczebli samorządów zostały wyremontowane i wybudowane w ostatnim dziesięcioleciu setki kilometrów dróg i chodników.

W większości samorządy gminne (szczególnie o wysokich dochodach własnych) w pełni akceptują przyjęte przez Zarząd Województwa Małopolskiego zasady dotyczące współfinansowania projektowania, budowy i remontów dróg wojewódzkich oraz przyległych do nich chodników. Obecny stan prawny pozwala gminom na współfinansowanie zadań drogowych samorządu wyższego szczebla, jednak wiele samorządów gminnych buntuje się przeciwko ,,wymuszaniu” finansowania zadań samorządu szczebla powiatowego i wojewódzkiego.