Prawo

Prawo zamówień publicznych a FIDIC jako kodeks dobrych praktyk – cz. III wybór orzecznictwaWyrok z 21 lutego 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 97/08 odnosi się do sprawy, w przypadku której zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamówienie miało być realizowane w oparciu o „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego” (tłumaczenie wydania FIDIC 1999). Jednak część zapisów standardowych Warunków Kontraktu FIDIC została zmodyfikowana przez zamawiającego. Wykonawca zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów art. 5, art. 58 i art. 3531 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pzp a FIDIC jako kodeks dobrych praktyk – cz. II wybór orzecznictwaW ocenie wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne zazwyczaj zapisy siwz w zakresie postanowień umowy na roboty budowlane są kształtowane z wyraźnym uprzywilejowaniem zamawiającego. Podejmują więc działania zmierzające do zmian zapisów siwz w tym zakresie. Możliwe są one wyłącznie na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

Pzp a FIDIC jako kodeks dobrych praktyk cz. I – uwarunkowania prawne i faktyczneOd dawna podkreśla się konieczność implementacji zasad FIDIC do zamówień publicznych, jako dokumentu stanowiącego kodeks dobrych praktyk w zakresie umów o roboty budowlane. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza wobec uregulowań art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) niezależnie od wprowadzanych tzw. małą nowelizacją (Dz. U. Nr 206 z 7 grudnia 2009r., poz. 1591) zmian w jego brzmieniu, obowiązujących od dnia 22 grudnia 2009 r.

Zmiany w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej cz. IINowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziły szereg zmian w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 206, poz. 1591 (tzw. mała nowelizacja), oraz  z ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1778 (tzw. duża nowelizacja).

Specustawa – rachunek zysków i stratPrawie trzy lata stosowania ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zarządców dróg samorządowych daje już całkiem niezły ogląd na zawarte w niej rozwiązania oraz pozwala na dokonanie rachunku zysków i strat podmiotów ją stosujących. Przedstawiona poniżej analiza problemów, z którymi boryka się w dalszym ciągu zarządca drogi, dokonana jest wyłącznie z punktu widzenia etapu przygotowania inwestycji drogowej, a więc ustalania jej lokalizacji oraz pozyskiwania zgody budowlanej. Analiza ta jest efektem debaty podczas konferencji „Drogi samorządowe – X lat, Regietów 20-22 stycznia 2010 r.”, zorganizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy udziale Polskiego Kongresu Drogowego.

WT-1 Kruszywa – do projektantów i inwestorówWymagania Techniczne „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń” (WT-1 Kruszywa 2008) jest dokumentem technicznym opracowanym w IBDiM pod moim kierunkiem na zlecenie GDDKiA, przez zespół autorski wsparty przez Grupę Roboczą skupiającą kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa wykonawcze, producentów kruszyw, administrację drogową, ośrodki naukowe.

Dokument ten jest przystosowaniem normy PN-EN 13043 do polskich warunków klimatycznych i technicznych. Normy europejskie dotyczące wyrobów, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa drogowego, ze względu na zróżnicowanie w poszczególnych krajach warunków klimatycznych, obciążenia ruchem, dostępności materiałów składowych, tradycji technicznej wymagają opracowania dokumentu aplikacyjnego. Stosowanie takich dokumentów uprawnione jest dyrektywami UE.