Prawo

specustawa nie jest doskonałaDotychczasowe zmiany prawne skróciły okres przygotowania inwestycji drogowych z 8 do 6 lat. To zbyt mało. Istnieje jeszcze szereg innych rozwiązań, których wprowadzenie, przede wszystkim do specustawy,  przyniosłoby skrócenie tego czasu o kolejne 2, 3 lata. 

Przygotowania inwestycji drogowych trwają co najmniej dwa  razy dłużej niż sama budowa drogi – jej realizacja to dwa, trzy lata. Czy można zrównać czas przygotowywania inwestycji z  budową? W prezentacji podczas seminarium szkoleniowego Polskiego Kongresu Drogowego (Warszawa, styczeń 2009 r.; patrz: www.pkd.org.pl) Bogdan Grzechnik z AGP „Grunt”, wskazał na te przepisy, których zmiany znacznie uprościłyby i przyspieszyły proces inwestycyjny w drogownictwie.

Zadania publiczne ustawowo usprawnione

20 lutego weszła w życie ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. nr 19, poz. 101). Określa ona zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz odpowiednio do tego wyznacza środki ochrony prawnej. W tej nowej regulacji wdrożono dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. L 134 z 30.04.2004, str. 114).

Ustawę stosuje się do zawierania umowy koncesji przez organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także państwowe jednostki budżetowe, państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych.

Nowe PPP27 lutego br. weszła w życie nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przepisy tej regulacji wprowadzają rozwiązania prawne, które służą realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem partnerstwa instytucji publicznych i podmiotów prywatnych. Ustawa między innymi daje swobodę kształtowania partnerstwa z równoczesnym zapewnieniem ochrony najważniejszych interesów publicznych oraz uzasadnionych interesów przedsiębiorstw prywatnych. Obowiązująca ustawa z 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w praktyce nie była stosowana. Okazało się, że dotychczasowa regulacja nie tworzyła przejrzystych ram prawnych do współpracy sektora publicznego i prywatnego. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formułą współpracy doskonale sprawdzoną w innych państwach świata. Dlatego Ministerstwo Gospodarki podjęło się przygotowania takich zmian w regulacji, które uruchomią realizację przedsięwzięć z wykorzystaniem tej formuły.

Projekt zmian w PZPNa posiedzeniu 17 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają dostosować system zamówień publicznych do wyzwań wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej kraju oraz znacznie przyspieszyć postępowania przetargowe.

Nowe uregulowania między innymi mają poprawić płynność finansową wykonawców dzięki wcześniejszemu zwalnianiu wadiów, ponadto znoszą konieczność zabezpieczania należytego wykonania umowy w okresie gwarancji i zapewniają zaliczkowanie przez zamawiających realizacji robót budowlanych. Projektowane przepisy również mają stanowić wsparcie dla wykonawców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W tym przypadku projektowane przepisy zakładają zrezygnowanie niektórych dotychczasowych ustawowych przesłanek wykluczenia na rzecz fakultatywnych, m.in. z powodu zalegania z podatkami lub składkami ubezpieczeniowymi. Nowelizacja dopuszcza też możliwość uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów społecznych, odnoszących się do zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Elastyczniejszy KFD17 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zawarte w projekcie rozwiązania tworzą spójny system finansowania budowy dróg krajowych.

W projekcie przyjęto, że środki na inwestycje na drogach krajowych (budowa i przebudowa) będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania i zarządzania drogami krajowymi (w tym przygotowanie inwestycji w zakresie dokumentacji, pozyskanie gruntów, również bieżące utrzymanie i remonty) będą finansowane z budżetu państwa. Wyjątkiem w tym systemie jest rok 2009. Wszystkie bowiem tegoroczne wydatki będą mogły być finansowane przez KFD. Pozwoli to uzyskać zaplanowane w tym roku przez rząd oszczędności w wysokości ok. 9,7 mld zł.

Przepisy w sprawie zapobiegania szkodom w środowiskuOd 30 kwietnia 2007 roku obowiązuje ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku.

Od 30 kwietnia 2007 roku obowiązuje ustawa z 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75 poz. 493). Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku (art. 1). Szkoda w środowisku jest to negatywna mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniana w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska (art. 6 ust. 11).