Prawo

FIDIC na współczesnym rynku budowlanymWarunki Kontraktowe FIDIC są wykorzystywane przy zawieraniu wszelkiego rodzaju kontraktów budowlanych oraz umów obejmujących specjalistyczne usługi inżynierów. Te procedury realizacji przedsięwzięcia z założenia stanowią ułatwienie dla wszystkich stron zaangażowanych w ten proces. O stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC mówi Łukasz Fonferko z firmy Hermann Kirchner Polska w Łodzi.

Uprawnienia budowlaneZa samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

W szczególności działalność ta obejmuje:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

 • Za grunty pod drogą płaci gminaGminy miały wystarczająco dużo czasu - od 1999 r. do 2005 r. - na zaplanowanie w budżetach środków potrzebnych na wypłacenie przez gminę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

  Trybunał Konstytucyjny 19 maja br. rozpoznał wniosek Rady Miasta Legionowo dotyczący wypłaty przez gminę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

  Zdaniem wnioskodawcy art. 73 ust. 1 i 2 ustawy z 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, narusza konstytucyjną gwarancję mówiącą, że dochody jednostek samorządu terytorialnego będą skorelowane z zakresem nałożonych na nie zadań. Narzuca bowiem gminom wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

  Wytyczne dla OOŚWytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Minister Rozwoju Regionalnego obowiązują od 7 maja 2009 r.

  Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych zostały wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 35 ust. 3 pkt 5b ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wytyczne mają zastosowanie od dnia ich wejścia w życie.

  Wytyczne przedstawiają zalecenia dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r. Natomiast Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 3 czerwca 2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (dalej mają nadal zastosowanie dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r.

  Dopuszczalne poziomy hałasuRozporządzenie MŚ z 14 czerwca 2007 r. określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku [4]. Podstawą prawną do jego wydania był art. 113 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska [1]. Brzmi on następująco: "…Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku". Zapis ten został wypełniony. Rozporządzenie Ministra Środowiska określa dopuszczalne poziomy hałasu, które są wyrażone odpowiednimi wskaźnikami (LDWN, LN, LAeq D, LAeq N) oraz różnicuje je w zależności od rodzaju terenu oraz rodzaju obiektów (które są narażone na oddziaływanie hałasu) i działalności, która jest źródłem hałasu. Precyzuje również przedziały czasu odniesienia, do których stosuje się poszczególne wskaźniki.

  Uprawnienia budowlane - zmiana rozporządzeniaW rozporządzeniu Ministra Budownictwa z 5 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 210, poz. 1528) znalazła się bardzo istotna dla drogowców zmiana dotycząca samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  Zmiana ta weszła w życie i zaczęła obowiązywać od 29 listopada 2007 r.

  W § 3 rozporządzenia dodano ust. 4 o treści: "Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych w wymiarze stanowiącym nie więcej niż połowę wymaganego okresu".