Prawo

Nowa ustawa o KFDUstawy o autostradach i KFD już są znowelizowane. W czwartek, 16 lipca br. Sejm uchwalił ustawy: o zmianie ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym, oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. W głosowaniu udział wzięło 432 posłów. Za oddano 273 głosy, przeciw – 146, 13 osób wstrzymało się od głosu.

Potrzeby w finansowaniu inwestycji są ogromne. Obligacje służące zasileniu Krajowego Funduszu Drogowego muszą być więc tańsze i rozsądnie rozpisane w kalendarzu emisji.

Zmiany Pzp na czas kryzysuProjektowane zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych zakładają m.in. zwiększenie konkurencji w ubieganiu się o zamówienia publiczne, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw, a więc firm o słabszej kondycji finansowej. Do tego przyczyni się zwrot wadium oraz wprowadzenie instytucji zaliczki. W ten sposób rząd chce przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w sytuacji gospodarczego kryzysu.

Sejmowa Komisja Gospodarki jeszcze przed wakacjami - 16 lipca br. – zajmie się rozpatrzeniem rządowego projektu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Rząd w nowelizowanych przepisach proponuje szereg rozwiązań uwzględniających aktualną sytuacją gospodarczą. Do tych należą m.in. uregulowania zwiększające płynność finansową wykonawców dzięki wcześniejszemu zwalnianiu wadiów, zniesienie konieczności zabezpieczania należytego wykonania umowy w okresie gwarancji oraz dopuszczenie zaliczkowania przez zamawiających.

Resort o specustawieDecyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy budowy nowej drogi, tj. wykonania połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowy i rozbudowy – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.

W wyniku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania znowelizowanej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), tzw. specustawy, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało stanowisko, które przekazało do wojewodów, a za ich pośrednictwem do zarządców dróg wszystkich szczebli administracji (pismo z 27 lutego 2009 r., Nr TA4-ab-0741-1/09, sygnowane przez ministra Cezarego Grabarczyka). Poniżej przytaczamy pełną treść tego pisma. Ponadto w załączonych nagraniach o zasadach stosowania specustawy mówi Agnieszka Krupa z Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury (pierwsza część dotyczy specustawy sprzed nowelizacji w 2008 r., druga – wyjaśnia przesłanki nowych przepisów; nagranie z konferencji „Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce. Szansa dla firm budowlanych”, Warszawa, 11 marca 2009 r.).

Dialog receptą na drogowy konflikt- Stanowienie prawa nie zależy ani od służb drogowych, ani od organizacji społecznych. Z tych stron możemy jedynie zwracać uwagę. Głos społeczny – jeśli chodzi o organizacje społeczne takie jak ta, którą reprezentuję – trzeba brać pod uwagę – mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.

- Od lat budowa dróg w kraju stała w konflikcie z przepisami środowiskowymi. Ubiegły rok przyniósł diametralne zmiany w przepisach ochrony środowiska. Jak obecnie obowiązujące regulacje są oceniane z punktu widzenia ekologicznych organizacji społecznych, przyrodników? Czy godzą one potrzeby inwestycyjne z wymogami przyrody?

Czy mamy „PRAWO” do wdrażania ITS w Polsce?Stały postęp w dziedzinie zarządzania ruchem drogowym w krajach o rozwiniętej motoryzacji i systemie dróg coraz częściej wymaga od służb zarządzających ruchem sięgania po najnowocześniejsze technologie. Wprawdzie Polsce daleko jeszcze do eksploatacji nowoczesnych autostrad i dróg ekspresowych, ale ciągle słyszymy, że kiedyś będą, więc pora zastanowić się jak w przyszłości w efektywny sposób zarządzać potokiem poruszających się po nich pojazdów.

Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe wynikające m.in. z opiniowania dokumentacji projektowych i założeń dla systemów sterowania ruchem na projektowanych odcinkach autostrad w Polsce nie napawają optymizmem. Pomijam fakt etapowania inwestycji realizowanych przez różne podmioty, ostatnio również w systemie „zaprojektuj i buduj”, gdzie np. nie doszukałem się spójnego systemu poboru opłat na całym przebiegu autostrady A4 (każdy zajmuje się swoim i tylko swoim odcinkiem!). Ale kuriozalnym rozwiązaniem jest np. projektowanie znaków i tablic o zmiennej treści na... łącznicach dojazdowych do autostrady, z pominięciem lokalizacji jakichkolwiek informacji na dojazdach do nich!

 Formalne–prawne wymagania stawiane znakom VMSW obrocie towarowym Unii Europejskiej, fundamentalnymi są przepisy dotyczące certyfikacji i normalizacji produktów, zasad wprowadzania na rynek oraz przepisy w zakresie bezpieczeństwa wyrobów. Przepisy te dotyczą wszystkich uczestników Jednolitego Rynku, w tym również producentów lokalnych. Polska od 1 maja 2004 r. jest zobowiązana do przestrzegania podpisanych porozumień.