Prawo

NATURA 2000 - szansa czy zagrożenie?W ostatnich latach wiele się mówi i pisze na temat unijnego programu ochrony przyrody NATURA 2000 - szczególnie w kontekście dyskusji ekologów z drogowcami na temat inwestycji w chronionych obszarach. Czym tak naprawdę jest NATURA 2000, jakie ma podstawy prawne, jakie cele i założenia?

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to jeden z najważniejszych programów dotyczących ochrony przyrody w Unii Europejskiej. Celem powstania sieci jest ochrona bioróżnorodności dzięki zabezpieczeniu zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt w skali całej Europy.

Program powstał na podstawie dwóch dyrektyw: z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (79/409/EWG), tzw.  dyrektywa ptasia oraz z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny (92/43/EWG), tzw. dyrektywa siedliskowa.

Zmiany przepisów ochrony środowiska!15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie. W poniższym „krótkim przewodniku” wyszczególniamy jej najważniejsze zapisy.

I. Wybrane nowe oraz zmienione definicje

1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Udział społeczny jest integralną częścią oceny oddziaływania na środowisko.

Cykle legislacji w przyrodzie Czy nowe przepisy ochrony środowiska są ostatnimi zmianami w regulacjach z tego zakresu? Niestety, chyba nie. Jak pokazują fakty, zmiany w tej dziedzinie następowały cyklicznie, przy czym dynamika tych cykli - wraz z upływem lat od pierwszych aktów w tej dziedzinie – nabrała tempa. Nowości legislacyjne pojawiają się już co dwa lata.

Unijna dyrektywa tzw. ocenowa została uchwalona w 1985 roku. Sześć lat później – w 1991 roku – Polska podpisała traktat przedakcesyjny, który uruchomił proces dostosowywania naszego prawa do jej zapisów, warunkujący finansowanie przedsięwzięć z unijnych programów pomocowych. Korekta dyrektywy ocenowej nastąpiła w 1997 roku. Natomiast w naszym prawodawstwie pierwsza istotna zmiana przepisów ochrony środowiska nastąpiła w 2001 roku. Z perspektywy czasu ocenia się, że ta regulacja była lepsza od jej następczyni z 2005 roku.

Płać i parkujPłatne parkowanie jest potrzebnym i przydatnym prawnym rozwiązaniem, choć niekoniecznie społecznie akceptowanym. Zwiększenie natężenia ruchu pojazdów związane z industrializacją, zwłaszcza centrów wielkich miast, wymusiło potrzebę – wzorem innych krajów – wprowadzenia rozwiązań służących zwiększeniu rotacji parkujących pojazdów. Zwykle temu celowi służą instrumenty finansowe, regulowane odpowiednimi przepisami. Tak też uczyniono w naszym prawie. Przy czym należy zauważyć, że pierwsza tego typu próba o mało nie skończyła się fiaskiem.

Wydane na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (w brzmieniu w obowiązującym w 2000 r.) rozporządzenie Rady Ministrów z 17 czerwca 2000 r. w sprawie szczególnych zasad wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz.U. Nr 51, poz. 608) zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.