Prawo

Wnioski XXV Konwenty Dyrektorów ZDW – Tuchola, 26-28 września br.W trakcie spotkania, jakie miało miejsce w dniach 26-28 września br., Konwent  Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich przeprowadził analizę sytuacji w drogownictwie w poszczególnych województwach. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty prawne i finansowe realizacji zadań inwestycyjnych. Po przeprowadzeniu dyskusji z udziałem zaproszonych gości reprezentujących wydziały architektury urzędów wojewódzkich i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska podtrzymano stanowisko o konieczności daleko idących zmian prawnych w obszarze związanym z przygotowaniem inwestycji.

Opinia w sprawie ustalania pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów w świetle nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1 kwietnia 2011 r.W wyniku wątpliwości pojawiających się podczas audytów rozwiązań projektowych w zakresie skrzyżowań dróg krajowych z drogami rowerowymi Zespół ds. Ścieżek (Dróg) Rowerowych Departamentu Studiów GDDKiA przygotował opinię w sprawie ustalania pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów.

Sprawdzony FIDIC czy niepewny wzorzec umowy?Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt wzorcowej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące obiektów liniowych. Dokument przekazany został do konsultacji. Do końca sierpnia organizacje i stowarzyszenia branżowe miały czas na przygotowanie swoich uwag. Opinie do tego dokumentu przekazały Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Polski Kongres Drogowy.

Opinia prawna UZP: zamówienia dodatkowe i uzupełniające dla konsorcjumPrzepisy art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP określają przesłanki, od zaistnienia których uzależniona jest dopuszczalność udzielenia – odpowiednio – zamówienia dodatkowego albo zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia te, pomimo istnienia związku pomiędzy nimi a zamówieniem podstawowym mają charakter samodzielny, a zatem stanowią zamówienia odrębne od zamówienia podstawowego.

Koncesje w dyrektywach 2004/18/WE i 2004/17/WEDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. UE L134 z dn. 30 kwietnia 2004 r., str. 114), tzw. dyrektywa klasyczna, wprowadza definicję koncesji w art. 1 ust. 3 (definicja koncesji na roboty budowlane) oraz w art. 1 ust. 4 (definicja koncesji na usługi).

Dyrektywa wskazuje, że: Koncesja na roboty budowlane oznacza umowę tego samego rodzaju jak zamówienie publiczne na roboty budowlane, z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za roboty budowlane, które mają być wykonane, stanowi albo wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, albo takie prawo wraz z płatnością.

Opinia prawna UZP: wybór partnera prywatnego w projektach PPPSposób wskazania trybu wyboru partnera prywatnego uregulowany jest w przepisie art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.). W myśl tego przepisu, jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.), w zakresie nieuregulowanym w ustawie PPP (art. 4 ust. 1). W przypadkach innych niż określone powyżej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w zakresie nieregulowanym w ustawie PPP (art. 4 ust. 2).