Prawo

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa po analizie „Rekomendacji Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej”*, w pełni popiera działania Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie.

Z końcem lipca do uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Potrzeba nowelizacji wynikła z konieczności implementacji do prawa krajowego przepisów decyzji Komisji 2009/750/WE z 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (Dz.Urz. UE L 268 z 13.10.2009. str. 11).*

W fazę uzgodnień międzyresortowych wszedł projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Projekt dostosowuje przepisy do ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768).

Dobiegają końca konsultacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych. Podstawą przygotowania projektu tej regulacji jest ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394).* Ustala on warunki, sposób i tryb: odbywania stażu adaptacyjnego, przeprowadzania testu umiejętności, ustalania kosztów (w tym tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu) w zawodach regulowanych należących do działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport.

Rozpoczęły się konsultacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Organizacje drogowe i inżynierskie, do których resort infrastruktury zwrócił się o opinie, mogą swoje uwagi zgłosić do 22 sierpnia br.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest kolejną próbą dostosowania tej regulacji do współczesnych wymagań, a przede wszystkim próbą naprawienia tych zapisów, które środowiska inżynierskie wskazywały jako wybrakowane, błędne bądź nieścisłe. - Niestety, proponowane zmiany obejmują wyłącznie wybrane zagadnienia – z ubolewaniem stwierdzono w opinii Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.