Prawo

Opinia prawna UZP: oferta z rażąco niską cenąPrzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) nakładają na zamawiających obowiązek przestrzegania przy udzielaniu zamówień publicznych zasady zachowania uczciwej konkurencji. Istotnym naruszeniem tej zasady są działania wykonawców polegające na przedstawianiu ofert zawierających rażąco niskie ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, stąd ustawa przewiduje rozwiązania prawne umożliwiające zamawiającym ustalenie czy badana oferta taką cenę zawiera, a w przypadku stwierdzenia takiego faktu - umożliwiające odrzucenie oferty (arg. z art. 90 i art. 89 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych).

Samorządowy front w sprawie drógFinansowaną przez budżet państwa naprawę dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, niszczonych podczas budowy autostrad i tras szybkiego ruchu, zakłada narodowy program rewitalizacji dróg regionalnych i lokalnych. Stanowisko w sprawie stworzenia tego programu przyjął obradujący 3-5 lipca br. w Sieniawie w Podkarpackiem Konwent Marszałków Województw RP.

Projekt programu przygotował złożony z samorządowców zespół roboczy, powstały pod patronatem marszałka Piotra Całbeckiego. - Problem dotyczący niszczenia dróg podczas prowadzenia dużych inwestycji infrastrukturalnych, który widzimy w naszym województwie w związku z budową autostrady A1, występuje w całej Polsce. Dlatego tak łatwo było zjednać marszałków dla naszego projektu – podkreśla marszałek Całbecki.

Wnioski GAMBIT 2012IX Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2012, które obradowało pod hasłem „Rola Polski w realizacji programu ONZ Dekada Działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011 ‐ 2020” zgromadziło 190 uczestników reprezentujących polskie oraz zagraniczne instytucje i organizacje zaangażowane w działania na rzecz poprawy brd. Wydarzeniu patronowali Sławomir Nowak – Minister  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Lech Witecki - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Szkodliwe zmiany w prawie zamówień publicznychRząd przyjął projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych, który zaostrzy sankcje wobec nierzetelnych wykonawców. Polskie przepisy staną się jeszcze bardziej restrykcyjne, a urzędnik wykluczy z przetargu firmę na podstawie tego, że inny urzędnik rozwiązał z nią umowę. Wykonawcy będą musieli także składać listę wszystkich spółek, które należą do ich grupy kapitałowej. To przepis, który utrudni życie przedsiębiorców - protestuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W ostatnim czasie rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Równocześnie, przygotowana została propozycja zmian do ustawy PZP. W obu dokumentach znajdują się rozwiązania dobre dla przedsiębiorców, jak np. zniesienie sanacyjnego zatrzymania wadium za nie uzupełnienie dokumentów, czy ramy umożliwiające dalszą elektronizację zamówień publicznych.

Strefy ograniczonej emisji komunikacyjnejZa wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej jako odrębnego instrumentu prawnego poprzez zmiany w obowiązujących przepisach opowiedział się w przyjętym stanowisku Konwent Marszałków Województw RP. Stanowisko jest efektem prac Konwentu podczas jego kwietniowego zgromadzenia na Podkarpaciu. Poniżej przytaczamy stanowisko Konwentu wraz z uzasadnieniem.

Zarządca drogi a jej użytkowanie – próba przybliżenia zagadnienia, a bywa że problemuArt. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stanowi: „Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych”. Właśnie: „z której może korzystać każdy, zgodnie z kek przeznaczeniem”. W tych słowach wyłożono zasadę powszechnej możliwości korzystania z drogi publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, to jest możliwość przemieszczania się, przewożenia towarów właśnie na drogach objętych zakresem przedmiotowym ustawy, a wszelkie odstępstwa od tej zasady powinny być uwzględnione „w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych”. Zatem odstępstwo od podstawowego sposobu korzystania z dróg musi być prawnie uregulowane.