Prawo

Problematyka wadium w zamówieniach publicznych wywołuje wątpliwości interpretacyjne zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. W szczególności dotyczą one art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wskazuje poniższy materiał kwestia ta pozostaje nierozstrzygnięta. Na ten problem zwraca uwagę Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, która na swojej stronie internetowej przedstawiła kolejne istotne dla funkcjonowania branży orzeczenia i wyroki, w tym właśnie przytaczany poniżej komentarz do interpretacji art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych.

Przygotowany przez resort infrastruktury i rozwoju projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem jest rozwiązaniem spełniającym część oczekiwań środowisk inżynierskich i użytkowników dróg. W konsultacjach tego aktu taką opinię wyraziło Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu. Zdaniem tej organizacji zmiana przepisów daje szansę na rozwiązanie szeregu problemów z jakimi borykają się zarządcy dróg oraz kierujący pojazdami. Niemniej Stowarzyszenie KLIR zgłosiło kilka uwag do projektu rozporządzenia. Stowarzyszenie uważa, że ich uwzględnienie w regulacji przyczyni się do stworzenia przepisów efektywniej służących procesowi zarządzania ruchem.

Zakończyły się konsultacje społeczne przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zawiera pakiet propozycji mających na celu efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis art. 34 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.), dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest niezgodny z  art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej opublikował gotowy wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym. Wzór umowy powstawał przy udziale zaproszonych do jego tworzenia instytucji publicznych działających jako zamawiający oraz organizacji zrzeszających wykonawców. Stanowi on wynik względnego kompromisu pomiędzy z jednej strony stanowiskami zamawiających udzielających zamówień na podobne roboty budowlane w oparciu o ich praktykę i doświadczenie, a z drugiej strony doświadczeniami wykonawców z realizacji tego typu zamierzeń inwestycyjnych.

Nowa dyrektywa klasyczna (2014/24/UE) w sprawie zamówień publicznych wprowadziła szereg zmian w dotychczasowych przepisach. Dyrektywa opublikowana 28 marca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L, wejdzie w życie  po 20 dniach od tej daty. Termin implementacji do przepisów prawa krajowego musi nastąpić w ciągu 24 miesięcy od daty ich wejścia w życie.