Prawo

Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu projektu zagospodarowania przestrzennego województwa. Nowa regulacja określa wymagany zakres projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi, dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych oraz uwzględnia obszary funkcjonalne, wprowadzone do systemu planowania przestrzennego ustawą z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach należy uzupełnić o szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych (zał. 3) przeznaczonych dla ruchu rowerowego podłużnego (dla poprzecznego są) i warunki ich umieszczania na drogach – to jedna z istotnych uwag przekazana przez Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu (S-KLIR) w ramach konsultacji projektu tej regulacji.

Wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, a nie tylko uprzywilejowane, będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zdań. Tak zakładają nowe przepisy. Na 73. posiedzeniu (28 sierpnia br.) Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Częste zmiany prawa, nieprecyzyjna i budząca wątpliwości definicja umowy o podwykonawstwo, brak jasności w stosowaniu umowy ramowej, zbyt daleko idące konsekwencje przepisu wykluczającego z postępowań wykonawcę płacącego karę umowną za wyrządzoną szkodę oraz brak literalnej wykładni przepisu dotyczącego wykluczenia wykonawcy winnego szkody, problemy z wykluczeniem wykonawcy podającego fałszywe informacje. To tylko 6 z aż 22. problemów, które zostały zestawione w raporcie „Czarna lista barier dla zamawiających - edycja 2014”.

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa po analizie „Rekomendacji Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej”*, w pełni popiera działania Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie.

Z końcem lipca do uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Potrzeba nowelizacji wynikła z konieczności implementacji do prawa krajowego przepisów decyzji Komisji 2009/750/WE z 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (Dz.Urz. UE L 268 z 13.10.2009. str. 11).*