Prawo

Nazwy dla ulic o statusie dróg publicznychNazwa ulicy jest elementem realizacji praw i obowiązków publicznych, a takie prawa i obowiązki muszą mieć podstawę normatywną powszechnie obowiązującą. Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z 29 czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK 633/11) przyjął, że warunkiem koniecznym realizacji kompetencji nadawania nazw ulicom jest ich status drogi publicznej. Musi to być droga istniejąca, a nie droga, która jeszcze nie została zbudowana i której status jest niejasny.

Podwykonawstwo a dysponowanie zasobami podmiotu trzeciegoZgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ramy wdrażania ITSDo uzgodnień międzyresortowych z początkiem stycznia br. został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, którego planowane zapisy służą wdrożeniu do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20l0/40/UE z 7 lipca 2010 roku w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (tzw. dyrektywa ITS).

Ustawa o dostępie do informacji publicznej weszła w życie z końcem minionego roku - 29 grudnia. - Otworzyliśmy zasoby publiczne w stopniu dużo większym niż nakazuje to unijna dyrektywa 2003/98/WE, zwana „dyrektywą re-use’ową”. Fundamentalną zmianą jest otwarcie zasobów informacji publicznej do wtórnego wykorzystywania w celu tworzenia nowych usług i rozwiązań. Sektor oparty na wykorzystaniu informacji publicznej staje się coraz istotniejszym sektorem gospodarki – informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie właściwości organów w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę przed oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawia następujące stanowisko.

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanychW związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawia następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając określone w tym przepisie dokumenty.