Prawo

Projektowana zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych zakłada wprowadzenie do tej regulacji dodatkowej przesłanki, na podstawie której podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne będą obligatoryjnie wykluczane z procedury przetargowej. Przesłanka ta stanowi, że jeśli dany wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat od dnia ogłoszenia danego przetargu dopuści się po wcześniejszym udziale w przetargu odstąpienia od wykonania umowy bądź też nie wykona tej umowy z własnej winy, jeśli kwota niezrealizowanego kontraktu wynosi co najmniej 5%, to będzie wykluczany przez trzy lata z kolejnych przetargów ogłaszanych przez danego zamawiającego. Nad tą zmianą debatował wczoraj (23 lutego) Sejm, wysłuchując sprawozdania Komisji Gospodarki o poselskim projekcie nowelizacji.

Praktyka w zamówieniach dotyczących budowy systemów ITSMożna z dużym prawdopodobieństwem oczekiwać, że w ciągu najbliższego roku pojawi się co najmniej kilka dużych przetargów na wdrożenie systemów ITS w różnych miastach Polski. Projekty te będą współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Ponadto w styczniu tego roku została zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury lista rankingowa projektów do współfinansowania w ramach konkursu 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Na liście podstawowej umieszono 11 projektów, a na rezerwowej – 3.

Resort infrastruktury opublikował projekt rozporządzenia w sprawie warunków lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych stacjonarnych urządzeń rejestrujących, sposobu ich oznakowania i sposobu dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące oraz w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, a także projekt zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Termin konsultacji społecznych projektów upłynął 2 lutego.

Odpowiedzialność w przypadku drogi realizowanej „pod ruchem”Praktyka związana z zarządzaniem drogami w tym wykonanie bieżących zadań związanych z utrzymaniem dróg, wbrew pozorom i regulacjom prawnym, przynosi szereg paradoksów związanych z sytuacjami zdarzającymi się bezpośrednio w terenie. Taką paradoksalną sytuacją jest wykonywanie prac inwestycyjnych na drodze, która nie została wyłączona z eksploatacji.

Regułą jest, że przy okazji tego rodzaju inwestycji zobowiązuje się wykonawcę do stosowania wszelkich możliwych zabezpieczeń z ograniczeniem ruchu do wahadłowego, w oparciu o sygnalizację świetlną, czy też ręczne sterowanie ruchem.

W ramach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa działa specjalnie powołany Zespół ds. zamówień publicznych. Przygotował on propozycje zmian w  postępowaniach przetargowych. Zostały one przesłane do Dariusza Piasty - wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wszyscy członkowie Zespołu są zgodni, iż problem stosowania pozacenowych kryteriów wyboru oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych stanowi jedynie część spraw wymagających zmian.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w piśmie adresowanym do wiceprezesa UZP następująco argumentuje swoje opinie:

Rynek zamówień otwierany na MSP cz. IIIstotnym celem wdrożenia nowego podejścia w zamówieniach publicznych jest promowanie innowacji. Rząd uznał, że wzrost innowacyjności gospodarki jest najprostszym i najskuteczniejszym środkiem pobudzania jej konkurencyjności. Zamówienia publiczne powinny zatem stymulować popyt na innowacyjne produkty, usługi i technologie. – To jest właśnie poszukiwanie i wskazywanie innych kryteriów służących ocenie oferty, niż tylko cena – podkreśla Dariusz Koba. - Jednak w przypadku zamówień innowacyjnych należy z dużą ostrożnością formułować warunki dotyczące doświadczenia, aby dopuścić do postępowania potencjalnych wykonawców chcących zaoferować rozwiązania nowatorskie – zwraca uwagę Dariusz Koba. Ponadto w dopuszczeniu składania ofert wariantowych dostrzeżono szanse na wybieranie w rozstrzygnięciach rozwiązań innowacyjnych.