Prawo

Projekt nowelizacji specustawyMinisterstwo Infrastruktury przygotowało projekt założeń nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zasadniczym celem tego projektu jest doprecyzowanie bądź zmiana obowiązujących przepisów w związku z kierowanymi do resortu wystąpieniami dotyczącymi problemów w ich stosowaniu.

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z pózn. zm.), zwana specustawą, pomimo obowiązywania od 2003 r. budzi nadal wątpliwości co do sposobu w jaki organy powinny orzekać w niektórych sytuacjach. To powoduje przewlekłość postępowań administracyjnych i niejednorodne orzecznictwo organów w tym zakresie. Projektowana nowelizacja dotyczy procedury wydawania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych.

Zmiany w przepisach z zakresu drogownictwa (IV) Nowe przepisy techniczneRealizując program drogowy nie można także pominąć tak istotnej kwestii jak przepisy techniczne, zgodnie z którymi projektuje się poszczególne rozwiązania.

Aktualnie projektanci wykonując projekty budowlane wykorzystują w swojej pracy w szczególności rozwiązania:

1) przewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735);
2) przewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430);
3) przewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. Nr 12, poz. 116);
4) wynikające z właściwych Polskich Norm;
5) wynikające z odpowiednich Norm Europejskich.

Zmiany w przepisach z zakresu drogownictwa (III) Drogi na PodlasiuTworząc, a następnie realizując inwestycyjny program drogowy należy dokonać analizy funkcjonalno-użytkowej przyszłej sieci drogowej oraz ocenić jej wpływ na środowisko naturalne, także tej sieci, która została określona w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 128, z późn. zm.). Szczególną uwagę należy tutaj zwrócić na sieć przecinającą szczególnie cenne przyrodniczo obszary podlegające ochronie na mocy odpowiednich dyrektyw UE. Takim obszarem jest niewątpliwie teren północno-wschodniej Polski, przez który miała przebiegać droga ekspresowa S8 oraz S19.

Zmiany w przepisach z zakresu drogownictwa (II) KFD i opłata paliwowaWprowadzony nowelizacją ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym nowy mechanizm finansowania inwestycji z zakresu dróg krajowych z wykorzystaniem środków KFD wymusza szczególną troskę o zapewnienie stabilnych i stałych źródeł zasilania funduszu.

Zmiany w przepisach z zakresu drogownictwa (I) Program funkcjonalno-użytkowyKażda z dziedzin polskiego prawa podlega ustawicznym zmianom. Analogiczna sytuacja występuje także w drogownictwie. Większość zmian, jaka się dokonuje w tym obszarze wynika z prób usprawnienia procesu inwestycyjnego i uczynienia go spójnym i przejrzystym dla każdej ze stron. Ponadto na zakres zmian prawnych istotny wpływ mają też odpowiednie uregulowania unijne, które są następnie implementowane do polskiego porządku prawnego.

Kationowe emulsje asfaltowe pomiędzy WT a NAW 2007 roku Komisja ds. emulsji asfaltowych, działająca w ramach Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, powołała zespół, który zajął się przetłumaczeniem 15 europejskich norm dotyczących kationowych emulsji asfaltowych. Ten zespół opracował też wymagania techniczne (WT).