Prawo

Z chwilą naszego wstąpienia do Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej (CEN) i Unii Europejskiej, co nastąpiło w 2004 roku, rozpoczął się proces transformowania norm europejskich jako polskich norm (PN-EN). Wprowadzenie normy PN-EN z automatu powodowało wycofanie starych Polskich Norm, które dotyczyły danego zagadnienia. Wówczas problemem okazał się brak możliwości pełnego stosowania norm europejskich - część norm dotyczących wyrobów budowlanych wymagała przygotowania dokumentu wdrażającego (aplikacyjnego). - Choć Normy Europejskie były już w zbiorze Polskich Norm, a stare normy krajowe PN zostały wycofane, dalej trudno było je stosować. Jako kraj nie byliśmy przygotowani na ich pojawienie się. One znacząco różniły się zawartością od naszych starych norm – podkreśla dr inż. Krzysztof Błażejowski.

Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu przygotowało stanowisko w sprawie projektów rozporządzeń z dnia 11 marca 2013 r.: Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Propozycje tych regulacji dotyczą nowego sposobu oznakowania szlaków rowerowych.

Spójność poszczególnych wspólnot samorządowych może być zachowana jedynie pod warunkiem łatwej dostępności komunikacyjnej poszczególnych miejsc, w których świadczone są usługi publiczne. Pociąga to za sobą konieczność zagwarantowania zarówno właściwej jakości dróg, jak i sprawnego systemu transportu publicznego.

Do 15 kwietnia br. trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Projektowane przepisy wprowadzają nowe znaki do oznakowania szlaków rowerowych. Mają one czytelnie i jednoznacznie przekazywać rowerzystom informacje dotyczące szlaku rowerowego, jego rzeczywistego przebiegu, zmiany kierunku oraz występujących na nim utrudnień.

Zamawiający będą mogli żądać wykazu wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz wszystkich wykonanych (lub wykonywanych) głównych dostaw lub usług, a nie jak obecnie wykazów w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. W konsekwencji wykonawcy będą musieli składać znacznie bardziej obszerne wykazy niż obecnie.

Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 206, poz. 1591), wprowadziła nowy przepis art. 22 ust. 5 ustawy Pzp. Zgodnie z jego zapisami warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia (art. 22 ust. 5 zd. 2 ustawy Pzp). Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej opublikował dokument szczegółowo omawiający nowe zasady i tryb stosowania znowelizowanych przepisów.