Prawo

Ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768) Sejm ustanowił zmiany w ustawach Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z 2014 r., poz. 40) oraz o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 i 1650), a także w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). Nowe przepisy, tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej, będą  obowiązywać od 10 sierpnia 2014 r. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa na swojej stronie internetowej przedstawia najważniejsze zmiany jakie ta regulacja niesie dla branży drogowej. Poniżej przytaczamy materiał opracowany przez OIGD.

Resort infrastruktury i rozwoju przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). Zasadnicze zmiany w projektowanej regulacji dotyczą stosowania na drogach publicznych przekroju 2+1 z fizycznym rozdzieleniem przeciwnych kierunków ruchu oraz obejmują kwestie projektowania dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania.

Dobiegają końca konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). Projekt z 2 czerwca br. otrzymało do zaopiniowania dwadzieścia różnych organizacji. Dokument przesłano do branżowych stowarzyszeń inżynierskich i drogowych, formalnych i nieformalnych zrzeszeń samorządowych oraz instytucji związanych z budownictwem drogowym i transportem. Termin zgłaszania uwag upływa 2 lipca br.

Zgodnie z definicją w ustawie Prawo o miarach kontrolą metrologiczną jest określana działalność zmierzająca do wykazania, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania zawarte we właściwych mu przepisach prawa. - Kontrola metrologiczna mieści się w szerszym zakresie tzw. metrologii prawnej. W ramach tej kontroli badaniu podlegają przyrządy, które mogą być stosowane w pewnych specyficznych dziedzinach, takich jak ochrona zdrowia i życia czy ochrona środowiska, nakładanie podatków, opłat, ceł i kar, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego czy uczciwego handlu – wyjaśnia Krzysztof Plackowski z Biura Metrologii Prawnej w Głównym Urzędzie Miar.

Problematyka wadium w zamówieniach publicznych wywołuje wątpliwości interpretacyjne zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. W szczególności dotyczą one art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wskazuje poniższy materiał kwestia ta pozostaje nierozstrzygnięta. Na ten problem zwraca uwagę Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, która na swojej stronie internetowej przedstawiła kolejne istotne dla funkcjonowania branży orzeczenia i wyroki, w tym właśnie przytaczany poniżej komentarz do interpretacji art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych.

Przygotowany przez resort infrastruktury i rozwoju projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem jest rozwiązaniem spełniającym część oczekiwań środowisk inżynierskich i użytkowników dróg. W konsultacjach tego aktu taką opinię wyraziło Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu. Zdaniem tej organizacji zmiana przepisów daje szansę na rozwiązanie szeregu problemów z jakimi borykają się zarządcy dróg oraz kierujący pojazdami. Niemniej Stowarzyszenie KLIR zgłosiło kilka uwag do projektu rozporządzenia. Stowarzyszenie uważa, że ich uwzględnienie w regulacji przyczyni się do stworzenia przepisów efektywniej służących procesowi zarządzania ruchem.