Prawo

Wzrost stawki VAT a zmiana umowyPodwyższenie podatku VAT o 1 procent budzi niepokój inwestorów o koszty inwestycji. Urząd Zamówień Publicznych uspokaja, że nie spowoduje to automatycznej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. Jednak zawarty już kontrakt można renegocjować.

W przygotowanej opinii UZP wyjaśnia, że przepisy ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (z art. 3 ust. 1 pkt 1 ) nie dają podstawy do uznania, że z jego mocy nabywca towaru lub usługi jest obowiązany zapłacić sprzedawcy cenę wyższą, powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT. Zastosowanie mają klauzule umowne w sprawie zmian wynagrodzenia bez konieczności zmiany umowy (klauzule waloryzacyjne), które zostały uwzględnione już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź aneks do umowy. Cenę można też zmienić na podstawie sądowego orzeczenia.

Postulaty Konwentu ZDWDyrektorzy Zarządów Dróg Wojewódzkich, podczas obrad XX Konwentu, które odbyło się 20 października br. w Opalenicy, przygotowali propozycje rozwiązań prawnych, usprawniających realizację inwestycji  finansowanych z unijnych funduszy. Postulują też konieczne zmiany w systemie finansowania dróg samorządowych. Konwent ZDW zabiega o szczegółowe poruszenie tych zagadnień na Konwencie Marszałków i o skierowanie swoich postulatów jako inicjatyw legislacyjnych.

Operat szacunkowy nieruchomości pod drogiWykup nieruchomości zlokalizowanych w pasie budowy nowych dróg wiąże się z koniecznością wykonania operatu szacunkowego oraz obowiązkiem wypłaty odszkodowania na rzecz właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi jest integralną częścią procesu budowy dróg i autostrad. Jednak zawsze budzi to wiele emocji.

Podstawą obliczenia odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości jest operat szacunkowy sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego. Sposób sporządzenia wyceny określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzanie operatu szacunkowego z 2004 r.

Projekt znaku „strefa ruchu”Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekty zmian dwóch rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Projekty nowych przepisów stanowią wykonanie delegacji zawartej w art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Zmiany wynikają z wprowadzona „strefy ruchu” do ustawy Prawo o ruchu drogowym w wyniku jej nowelizacji ustawą z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 1018) .

Przeciwko wycofaniu normy PN-85/B-02170Na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacji zamieszczona została informacja o zamiarze wycofania wybranych norm dotychczas obowiązujących w Polsce. W grupie norm z zakresu budownictwa  (Komitet Techniczny nr 102) wymieniono dwie normy. W przewidzianych do wycofania znalazła się norma PN-85/B-02170.

Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej podkreśla, że wycofanie normy PN-85/B-02170 bez zastąpienia jej normą o tej samej tematyce doprowadzi do powstania wielu problemów zarówno związanych z projektowaniem, jak i diagnostyką budowli poddanych działaniom parasejsmicznym. Dotychczasowe zapisy normowe umożliwiają przeprowadzanie oceny wpływu drgań na budynki według jednolitej procedury, z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów oceny. Konsekwencje wycofania normy będą negatywnie odczuwane w różnych obszarach  działalności budowlanej i to w czasie, gdy nasila się intensywność i powstają nowe źródła drgań przekazywanych na budynki z podłoża. Konieczne jest dysponowanie obiektywnym narzędziem oceny i prognozowania wpływu tych źródeł na obiekty budowlane.

Nowa „specustawa” niedrogowa, ale istotna dla zarządzających drogamiUstawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) już obowiązuje. Stało się to  z dniem 17 lipca br. Dla zarządzających drogami ma to o tyle istotne znaczenie, że art. 62 tej regulacji zawarty w rozdziale 7 „Zmiany w przepisach obowiązujących” zawiera zmiany do ustawy drogowej i to bardzo istotne.