Prawo

Procedury porządkowania stanu prawnego nieruchomości po decyzji ZRIDZgodnie z ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa), decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydana przez wojewodę (starostę) przenosi z mocy prawa własność wszystkich nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających drogi odpowiednio na Skarb Państwa lub samorządy, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

Oznakowanie rond i placów (III) Zasady oznakowania poziomego rond i placówRóżnice pomiędzy rondem i placem skutkują nie tylko innym oznakowaniem pionowym na wlotach poszczególnych dróg (ulic), ale także odmiennym oznakowaniem poziomym na jezdni stanowiącej obwiednię wyspy środkowej. Problem praktycznie nie występuje w przypadku ronda lub placu o jednopasowej jezdni wokół wyspy. Wówczas oznakowanie poziome sprowadza się do umieszczenia na każdym wlocie poprzecznej linii warunkowego zatrzymania P-13 złożonej z trójkątów oraz przejść dla pieszych P-10, o ile występują. Znacznie trudniej poprawnie oznakować poziomo jezdnię wokół wyspy, gdy jest ona wielopasowa.

Oznakowanie rond i placów (II) Zasady oznakowania pionowego rond i placówRondo jest potocznie kojarzone przez przeciętnego użytkownika drogi z ustawionym na wlocie do skrzyżowania znakiem C-12 „ruch okrężny”. Pozostaje zatem wyjaśnić, gdzie taki znak może być stosowany, a gdzie jego stosowanie jest niedopuszczalne. Sprawa jest jednak tylko z pozoru prosta, gdyż w praktyce występuje szereg „nadinterpretacji” i znaki te są stosowane również tam, gdzie przeczą temu zapisy prawne.

Oznakowanie rond i placów (I) Co jest rondem, a co placem?Porządkując zasady oznakowania rond i placów należy najpierw podjąć próbę ich klasyfikacji z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla rozwiązań typowych pod względem wielkości i kształtu. Najprościej wyodrębnić place, zbliżone kształtem i wielkością do dużych rond klasycznych, bo różnica sprowadza się jedynie do wprowadzenia dodatkowych funkcji „usługowych” (obsługowych) pomiędzy sąsiadujące wloty (parkingi, postoje TAXI, przystanki komunikacji publicznej). Trudniej z rondami (skrzyżowaniami skanalizowanymi) z uwagi na różnorodność ich geometrii, ale dlatego w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg ten problem powinien zostać podjęty.

Zmiany w przepisach ochrony środowiska – rezolucja Sejmiku Województwa MałopolskiegoSejmik 2 lipca 2010 r. zwrócił się z prośbą do Rady Ministrów i Sejmu o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany nowelizacji ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Poniżej tekst rezolucji.

Zarządzenie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej cz. IIW przygotowanych zmianach przepisów do ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), opartych na wytycznych dyrektywy 2008/96/WE, założono wprowadzenie przepisów regulujących zasady wyznaczania audytorów, prowadzenia oceny wpływu na bezpieczeństwo projektów infrastruktury drogowej i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury
drogowej oraz zarządzania siecią drogową w użytkowaniu i danymi związanymi z bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.