Prawo

TK o przejęciu nieruchomości pod drogiTrybunał Konstytucyjny rozpatrzył sprawę dotyczącą charakteru decyzji wojewody stwierdzającej przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wszystkie osoby, które utraciły własność nieruchomości miały możliwość zgłoszenia w określonym terminie roszczenia odszkodowawczego, niezależnie od tego czy została w tym okresie wydana decyzja wojewody.

Koncepcja systemu przepisów technicznych w drogownictwieObecny stan przepisów technicznych jest z głównych czynników spowalniających proces budowy dróg oraz wprowadzających napięcia w relacjach projektant-inwestor-wykonawca lub wykonawca-nadzór budowy. W konsekwencji budujemy drogi nie tak dobre, jakie mogłyby być. Dlatego dla dróg konieczny jest nowy system przepisów technicznych.

Koncepcja systemu przepisów technicznych w drogownictwieObecne przepisy techniczne w drogownictwie nie tylko są merytorycznie niekompletne, niespójne i przestarzałe, ale także nie są w żaden systematyczny sposób aktualizowane (doskonalone). Ta sytuacja trwa już od wielu lat.

Diagnoza stanu

W lipcu 2001 r. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA) przekazało Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów wykonane na ich zlecenie opracowanie pt. „Inwentaryzacja przepisów i dokumentów dotyczących wykonania robót nawierzchniowych”, a w kwietniu 2002 r. kolejne - pt. „Ocena przepisów i dokumentów technicznych dotyczących wykonywania robót nawierzchniowych”. Żadne z nich nie utraciło swojej aktualności, o czym świadczy wykonana w 2007 r., przez zespoły specjalistów  PSWNA  praca pt. ”Analiza stanu obecnego i projekt systemu przepisów technicznych dotyczących nawierzchni asfaltowych”.

Konsekwencje dobrych intencjiPielęgnacja drzew tylko z pozoru jest prostym zabiegiem. Okazuje się, że ogławianie drzew wykonane amatorsko, choć w dobrych intencjach, może przysporzyć wielu kłopotów, łącznie z karą pieniężną. Sprawę dotyczącą złego wykonania przycinki drzew rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Jak płynna jest granica w naruszeniu przepisów i wymagań ochrony środowiska wskazuje wyrok tego sądu z 19 lutego ubiegłego roku - III SA/Po 668/07. Wyrok ten również dowodzi, że organy administracji w toku prowadzonych postępowań muszą dołożyć wszelkiej staranności w ustaleniach stanu faktycznego.

Podstawy prawne ochrony zieleni przydrożnejW okresie intensywnego rozwoju gospodarczego znaczenie zieleni jako czynnika o oddziaływaniu sanitarno-ekologicznym jest olbrzymie i trudne do przecenienia. Niestety rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej bardzo często doprowadzają do powstawania dylematów związanych z podjęciem decyzji, które z tych dóbr jest w konkretnym przypadku ważniejsze i zasługujące na ochronę. Jedną z podstaw tego procesu decyzyjnego niewątpliwie są rozwiązania wynikające z obowiązujących aktów prawnych.

Dyscyplina w drogowych finansachW procesie inwestycyjnym, w tym też odnoszącym się do inwestycji drogowych, zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, powodujące zagrożenie terminów wykonania umów. Z reguły umowy na roboty budowlane przewidują taką okoliczność, a także związane z tym sankcje. Czy naliczanie kar umownych jest dyscyplinowaniem wykonawcy czy źródłem oszczędności inwestora?

Art. 483 Kodeksu cywilnego mówi: „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”. Zapis o karach umownych jest fakultatywny. Jednak praktyka wskazuje na to, że zapis o karach umownych jest stałym zapisem w tego typu dokumentach. Oczywiście w ramach swobody zawierania umów strony mogą dowolnie kształtować jego treść. Wszystko zależy od uznania stron, charakteru relacji między stronami czy wręcz wymagań zwierzchników inwestora czy wykonawcy.