edroga001Polski Kongres Drogowy uznał, że projekt ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieudany pod względem formalnym i merytorycznym. Stowarzyszenie stwierdziło, że nie jest napisany językiem prawnym, zawiera niejasne pojęcia i sformułowania, a także szereg nieprawidłowych, niepełnych i problematycznych uregulowań szczegółowych, które będą trudne do stosowania w praktyce.

PKD obawia się paraliżu systemu zamówień publicznych z powodu znacznych trudności wdrożenia przepisów oraz prawdopodobnego niedostosowania treści innych aktów prawnych do nowych uregulowań.

Stowarzyszenie skrytykowało m.in. odejście od obowiązującej zasady jawności, czy iluzoryczną, bo fakultatywną rezygnację z wadium, liczne zapisy dotyczące wykluczenia oferenta, a także brak trybu umożliwiającego szybkie udzielenie zamówienia i zbagatelizowanie wagi zamówień o wartości poniżej progów unijnych. Wątpi też w skuteczność i sprawne funkcjonowanie przepisów wprowadzających obowiązkową komunikację elektroniczną czy publikowanie dokumentów na profilu nabywcy. Zgłosiło też kilkanaście uwag szczegółowych i redakcyjnych do konkretnych zapisów zawartych w projekcie, które dotyczą głównie niejasnych, nieprecyzyjnych i niezrozumiałych sformułowań i przesłanek, braku definicji czy podania konkretnych terminów.

PKD zaleca zatem znowelizowanie obecnej ustawy Pzp w zakresie dotyczącym implementacji dyrektyw UE i kontynuować prace nad nową ustawą w gronie ekspertów i praktyków.

Termin konsultacji społecznych projektu Pzp minął 22 maja. Nowa ustawa miałaby zacząc obowiązywać w połowie kwietnia 2016 roku.  

Uwagi PKD do projektu Pzp

Projekt Pzp

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.