electric chargeZgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad opublikował „Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru” wraz z wynikami konsultacji i stanowiskami operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych oraz podmiotów zarządzających Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP).

 

W myśl ustawy, konsultacje dotyczą bazowej sieci TEN-T i zostały przeprowadzone dla 201 Miejsc Obsługi Podróżnych. Dla MOP kategorii I przewidziano możliwość posadowienia jedynie stacji ładowania zgodnie z § 114 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

W wyniku konsultacji, operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) widzą możliwość posadowienia:
- ogólnodostępnej stacji ładowania na wszystkich konsultowanych MOP-ach,
- stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (LNG) na 19 konsultowanych MOP-ach ,
- stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) na 83 konsultowanych MOP-ach.

Nie uzyskano uzgodnień dla stacji tankowania wodoru.

W wyniku konsultacji, zarządcy MOP są zainteresowani posadowieniem:
- ogólnodostępnej stacji ładowania na 159 konsultowanych MOP-ach,
- stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (LNG) na 8 konsultowanych MOP-ach ,
- stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) na 2 konsultowanych MOP-ach.
- stacji tankowania wodoru na 6 konsultowanych MOP-ach.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.