moneySejmik Województwa Śląskiego przyjął Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030 oraz budżet województwa na 2018 r. Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,87 mld zł. Jest to kwota o ok. 6% większa w porównaniu z wydatkami na rok 2017. Dochody wynoszą 1,7 mld zł i jest to wzrost o ponad 13% w stosunku do planu dochodów.

 

Dla zrównoważenia budżetu na 2018 rok planuje się przychody w kwocie 244,1 mln zł, których źródłem będą m.in. kredyt bankowy w łącznej wysokości 175,4 mln zł. Ma on zostać zaciągnięty m.in. na inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich, w tym w ramach RPO WSL 2014-2020 – 33,8 mln zł.

W 2018 roku największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 987 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (154,1 mln zł), oświatę i wychowanie (95,7 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (43,0 mln zł), kulturę fizyczną (32,4 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 89,4 mln zł).

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w 2018 roku Województwo Śląskie planuje przeznaczyć ok. 185 mln zł. Z tej kwoty ok. 140 mln zł mają otrzymać Koleje Śląskie, a ok. 35 mln zł Przewozy Regionalne. Ponad 5 mln zł będzie przeznaczone na remont taboru kolejowego PR. Środki na ten cel zostaną przekazane do budżetu Województwa z Funduszu Kolejowego.

Rok 2018 będzie drugim rokiem realizacji podpisanej w 2017 umowy na zakup 12 sztuk pociągów. W budżecie na 2018 rok zaplanowano na ten projekt kwotę 167,2 mln zł (środki własne i UE). Zakup taboru przez Województwo Śląskie będzie realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Na drogi wojewódzkie zarezerwowano w budżecie ok. 557 mln zł (środki własne i UE). Do największych inwestycji zaliczyć należy m.in.:
- przebudowę DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgoty Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki (53,4 mln zł);
- budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza (79,6 mln zł);
- budowę obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S69 z drogą wojewódzką 942 (24,5 mln zł).

Zadania te realizowane są jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 przy udziale środków Unii Europejskiej. Na przedsięwzięcia drogowe na drogach wojewódzkich, przygotowywane do realizacji jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020, zaplanowano łączną kwotę ok. 192 mln zł (środki własne i UE). Bieżące remonty oraz utrzymanie dróg wojewódzkich mają kosztować łącznie ok. 33,9 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.