budowa 05Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju. Nowe prawo ma zwiększyć przejrzystość regulacji oraz uprościć procedury przetargowe.

W dokumencie tym, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, zapowiedziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców.

Przewidziano uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zostanie to zrealizowane przez:
- lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego;
- zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia (przedstawianie przez wykonawców oświadczenia
o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, a obowiązek złożenia wszystkich dokumentów przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą);
- zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych (przewidziano posługiwanie się systemem e-Certis, który zawiera opis dokumentów i zaświadczeń wymaganych w przetargu organizowanym w państwach Unii Europejskiej i EOG; powinno to ułatwić przygotowywanie i składanie ofert wykonawcom zagranicznym i polskim).

W znowelizowanych przepisach położono nacisk na promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Zaproponowane przepisy obejmują w szczególności:
- wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, ale uwzględniającej nie tylko cenę, ale również inne aspekty; wprowadzenie możliwości ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny;
- użycie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji;
- ustanowienie nowego instrumentu - partnerstwa innowacyjnego, wykorzystywanego do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku;
- promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i promowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie szerokiej klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych.

Celem partnerstwa innowacyjnego będzie opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie udzielenie zamówienia na ich dostawę. Chodzi także o możliwość zakupu innowacyjnego produktu, usługi czy roboty budowlanej bez konieczności prowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.

Przyjęte rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom. Ma to być osiągnięte przez łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach, o które łatwiej będzie się ubiegać MŚP oraz wprowadzenie pułapu górnych warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

Wprowadzono bardziej elastyczne rozwiązania dotyczące modyfikacji umów o zamówienia publiczne.

W nowych przepisach uwzględniono zagadnienia związane z przestrzeganiem prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Przewidziano także zapewnienie realnego udziału podmiotów trzecich w wykonaniu zamówienia, na których zasoby powołuje się wykonawca.

Przewidziano zwiększenie pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej zmiany umowy, co powinno umożliwić większą elastyczność i szybkie dostosowanie się do zmieniających się okoliczności faktycznych i prawnych związanych z realizacją zamówień publicznych.

W projekcie ustawy wprowadzono przepisy zwiększające ochronę prawną w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych poniżej progów unijnych przez umożliwienie wnoszenia odwołań na czynności zamawiającego, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przewidziano elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych, która ma być powszechna od kwietnia 2018 r. Polega ona na wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym. Ma dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od wymogu użycia elektronicznych środków komunikacji przy składaniu ofert.

Elektronizacja procesu zamówień przez zwiększenie i poszerzenie dostępności zamówień dla wykonawców przyczyni się do zwiększenia konkurencji i będzie sprzyjać innowacyjności.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.