Do uzgodnień resortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Celem planowanych zmian tej regulacji jest usprawnienie procesu przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w odniesieniu do wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2014-2020.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu nowelizacji, oprócz wyeliminowania zagrożenia terminowej realizacji zadań, zmiany przepisów przyczynią się do gospodarnego wydatkowania środków publicznych. Temu między innymi mają służyć przedłużenia ważności decyzji niezbędnych w toku przygotowania i realizacji inwestycji. Ponadto proponowane zmiany wyeliminują najczęściej sygnalizowane wątpliwości utrudniające stosowanie ustawy zarówno przez inwestorów, jak również przez organy administracji. Obecnie stosowanie obowiązujących przepisów budzi niekiedy wątpliwości i powoduje trudności w ustaleniu jednolitej i trwałej linii orzecznictwa w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji drogowych.

Przygotowany w resorcie infrastruktury i rozwoju projekt ustawy przewiduje zmiany w:

- ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 oraz z 2014 r. poz. 40),

- ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.),

- ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Proponowane w projekcie rozwiązania dotyczą w szczególności:

1)  terminów ważności poszczególnych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, tj. wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń wodnoprawnych do 8 lat;

2) wprowadzenia możliwości dokonania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bez zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3) doprecyzowania przepisów związanych z uzyskiwaniem i wykonywaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Resort infrastruktury i rozwoju założył, że po upływie 5 lat od wejścia ustawy w życie zostanie przeprowadzona ewaluacja mająca na celu określenie wpływu ustawy na proces budowy dróg publicznych. Głównym miernikiem będzie liczba decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, których „ważność” została przedłużona na podstawie obecnie projektowanych przepisów.

Źródło: RCL/MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.