Spis treści

Projekt zmian w PZPNa posiedzeniu 17 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają dostosować system zamówień publicznych do wyzwań wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej kraju oraz znacznie przyspieszyć postępowania przetargowe.

Nowe uregulowania między innymi mają poprawić płynność finansową wykonawców dzięki wcześniejszemu zwalnianiu wadiów, ponadto znoszą konieczność zabezpieczania należytego wykonania umowy w okresie gwarancji i zapewniają zaliczkowanie przez zamawiających realizacji robót budowlanych. Projektowane przepisy również mają stanowić wsparcie dla wykonawców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W tym przypadku projektowane przepisy zakładają zrezygnowanie niektórych dotychczasowych ustawowych przesłanek wykluczenia na rzecz fakultatywnych, m.in. z powodu zalegania z podatkami lub składkami ubezpieczeniowymi. Nowelizacja dopuszcza też możliwość uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów społecznych, odnoszących się do zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Rozdzielenie przesłanek

W nowelizacji proponuje się oddzielić warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, od przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania.

W projekcie proponuje się też wdrożenie przepisu dyrektywy 2004118/WE, który umożliwia wykonawcom alternatywne do zakładanego przez zamawiającego potwierdzenie znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez przedstawienie innych dokumentów (jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić dokumentów wymaganych przez zamawiającego), które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Stymulowanie rynku pracy

W celu umożliwienia zamawiającym uwzględnienia tzw. kryteriów społecznych wprowadza się przepis, na podstawie którego zamawiający będzie mógł określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych, ale również osób niepełnosprawnych. Będą to mogły być również inne wymagania, np. aby osoby zaangażowane do wykonywania zamówień publicznych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zaproponowany przepis przyczyni się do ograniczenia negatywnych zjawisk na rynku pracy.

Ograniczenie w pytaniach

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie zmian w art. 38 ustawy. Obecnie przepis ten zezwala na zadawanie przez wykonawców pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert lub w przypadku istnienia pilnej potrzeby udzielenia zamówienia w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem - nie później niż na 4 dni przed upływem terminu. Zadawanie pytań pozwala zamawiającym poprawić ewentualne błędy w dokumentacji postępowania, natomiast wykonawcy daje pewność co do zasad, na jakich będzie realizowane zamówienie. Jednak w dotychczasowej praktyce pytania do zamawiającego wpływają tuż przed upływem terminu, co przedłuża postępowanie. Zatem w zmianie art. 38 proponuje się szczegółowe określenie zasad zwracania się przez wykonawców z wnioskami o udzielenie wyjaśnień oraz zasad udzielania wyjaśnień przez zamawiających. Zasadnicza zmiana dotyczy określenia terminu. Proponuje się, aby wykonawcy mogli składać wnioski o wyjaśnienia do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający będzie zobowiązany do niezwłocznego udzielania wyjaśnień, nie później jednak niż w terminach określonych w tym przepisie, tak by wykonawcy mieli odpowiedni czas na uwzględnienie wyjaśnień w treści oferty, tj. zasadniczo nie później niż na 6 dni, ewentualnie na 4 dni dla przetargu ograniczonego oraz w negocjacjach bez ogłoszenia, albo 2 dni, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od tzw. „progów unijnych” - przed upływem terminu składania ofert.

Zwrot wadiów

Obecnie znaczącym obciążeniem finansowym jest przetrzymywanie do chwili zawarcia umowy wadiów wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze. W projekcie proponuje się, aby zwracać wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zaproponowane rozwiązanie umożliwi wykonawcom odzyskanie środków pieniężnych albo zwrot dokumentów gwarancji lub poręczenia do ich wystawców, a tym samym wpłynie pozytywnie na sytuację finansową oraz możliwość ubiegania się o inne zamówienia.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.