Dobiegają końca konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). Projekt z 2 czerwca br. otrzymało do zaopiniowania dwadzieścia różnych organizacji. Dokument przesłano do branżowych stowarzyszeń inżynierskich i drogowych, formalnych i nieformalnych zrzeszeń samorządowych oraz instytucji związanych z budownictwem drogowym i transportem. Termin zgłaszania uwag upływa 2 lipca br.

 

Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych wynikła z noweli ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 92, poz. 530). W ustawie Prawo o ruchu drogowym znowelizowano mi.in. art. 2 pkt 5 i pkt 47. W ten sposób zmieniono definicje drogi dla rowerów i roweru oraz dodano definicje pasa ruchu dla rowerów, śluzy dla rowerów oraz wózka rowerowego.

Ponadto, ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 92, poz. 884), zmieniła brzmienie art. 20 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Tak więc zostało wprowadzone ograniczenie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.00-23.00 do 50 km/h (wcześniej przepisy ustawy dopuszczały 60 km/h przez całą dobę). Dotąd tych zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym nie uwzględniały rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Potrzeba zmiany przepisów rozporządzenia z 31 lipca 2002 r. wynikła również z ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 244, poz. 1454). Tym z kolei aktem zmieniono brzmienie art. 2 pkt 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym, usuwając z definicji taksówki pojęcie taksówki bagażowej. Tym samym od wejścia w życie nowych przepisów ustawy o transporcie drogowym nie ma uzasadnienia stosowanie napisu „Bagażowe” na znaku D-19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”.

Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych przede wszystkim ma uporządkować regulacje w tym zakresie przez włączenie odpowiednich regulacji przewidzianych dotąd jedynie w przepisach technicznych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

Projektowane zmiany:

*Projektowane przepisy zmieniają §2 rozporządzenia z 31 lipca 2002 r., rozszerzają treść ust. 4 i dodają ust. 8a, przez co umożliwiają odpowiednio wskazanie okresu obowiązywania znaku, jak też wskazują możliwość stosowania tabliczek z symbolami, innych niż określone wzorem w załączniku do rozporządzenia (to umożliwi np. umieszczanie pod znakami tabliczek z symbolem roweru lub wózka rowerowego).

*Projekt rozszerza treść §16 ust. 2, umożliwiając stosowanie tabliczek z napisem „nie dotyczy” i symbolem pojazdu pod znakiem B-1. Możliwości takie przewidują przepisy pkt 3.1.2. załącznika nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dlatego niezbędne było uzupełnienie w tym zakresie przepisów rozporządzenia z 31 lipca 2002 r. Zmiany te mają więc charakter porządkujący.

* Konsekwencją wprowadzenia - ustawą z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - definicji pasa ruchu dla rowerów oraz wózka rowerowego i nowej definicji roweru jest zmiana §17 ust. 2 rozporządzenia. Ruch tych pojazdów na drodze jednokierunkowej będzie dopuszczony również w przypadku braku wyznaczenia pasa ruchu dla rowerów. Umożliwi to stosowanie takiej organizacji ruchu w sytuacjach, w których wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów nie znajduje uzasadnienia.

* Z wprowadzenia do ustawy Prawo o ruchu drogowym definicji wózka rowerowego wynika nowe brzmienie §18 ust. 12 dotyczącego znaku B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych”.

* Proponowana zmiana §22 ust. 4 umożliwiająca stosowanie tabliczek z napisem „nie dotyczy” i symbolem pojazdu pod znakami B-21 i B-22 stanowi rozszerzenie przepisów rozporządzenia o rozwiązania przewidziane w przepisach załącznika nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zmiana ma charakter porządkujący. Umożliwi ona organom zarządzającym ruchem na drogach większą elastyczność i przyniesie nowe możliwości w zakresie projektowanych rozwiązań w organizacji ruchu.

* Modyfikacja brzmienia §27 ust. 3 wynika z potrzeby uporządkowania przepisów i zapewnienia spójności z art. 20 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na podstawie tego przepisu (znowelizowanego ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.00-23.00 wynosi 50 km/h. Wraz ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym nie wprowadzono odpowiednich zmian w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Konsekwencją takiego stanu prawnego jest sytuacja, w której kierujący np. autobusem albo samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, na odcinku drogi w obszarze zabudowanym, gdzie prędkość została podniesiona znakiem do 70 bądź 80 km/h, może poruszać się z prędkością maksymalnie 50 km/h (w godzinach 5.00-23.00). Natomiast w przypadku podniesienia prędkości znakiem do 60 km/h (a więc przy parametrach drogi i ruchu z reguły gorszych niż na odcinku o prędkości podniesionej do 70 czy 80 km/h), kierujący tym pojazdem może poruszać się z większą prędkością – 60 km/h.

* W §33 zmieniono brzmienie ust. 2 oraz dodano ust. 3, umożliwiając objęcie uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, kierującej pojazdem samochodowym, oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, zakazami wyrażonymi znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39. Zmiana ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych osób w sytuacji, gdy niezastosowanie się do przywołanych wyżej zakazów mogłoby spowodować powstanie zagrożenia zdrowia, bądź życia osób poruszających się po drodze objętej zakazem. Ponadto, potrzeba zmiany brzmienia §33 wynika z wątpliwości wskazanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczących zgodności z Konstytucją RP oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, dopuszczających stosowanie tabliczki o treści „Dotyczy także niepełnosprawnych” pod wymienionymi wyżej znakami zakazu. Zmiana ta określi wprost zakresu niestosowania się do znaków zakazu i ograniczenie tego uprawnienia, w przepisach wydawanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

* Dodanie ustępu 3 w §35 ma na celu – analogicznie jak w przypadku zmiany §22 ust. 4 – umożliwienie stosowania tabliczek z napisem „nie dotyczy” i symbolem pojazdu (lub określającym go wyrażeniem) pod znakami C-1 do C-10, co przewidują przepisy załącznika nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

* Zmiana znaczenia znaków C-13, C-13a oraz C-13/C-16 przewidziana w §37 oraz §40, wynika z wprowadzenia zmienionej definicji roweru i drogi dla rowerów w ustawie z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Ponadto, wprowadzono zasadę (§37 ust. 2), że nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje do odwołania albo do miejsca umieszczenia znaku B-1 albo C-16. Takie rozwiązanie umożliwia ograniczenie ilości stosowanych znaków C-13a. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w przypadku drogi dla pieszych (§39 ust. 2) oraz drogi dla przeznaczonej dla pieszych i kierujących rowerami (§40 ust. 2).

* Wprowadzona zmiana w §44 ust. 2 ma charakter analogiczny jak zmiana w §17 ust. 2 rozporządzenia i jest konsekwencją wprowadzenia - ustawą z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - definicji pasa ruchu dla rowerów oraz wózka rowerowego i nowej definicji roweru. Ruch tych pojazdów na drodze jednokierunkowej będzie dopuszczony również w przypadku braku wyznaczenia pasa ruchu dla rowerów. Umożliwi to stosowanie takiej organizacji ruchu w sytuacjach, w których wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów nie znajduje uzasadnienia.

* W nowym brzmieniu §45 ust. 3 rozporządzenia przewiduje możliwość stosowania tabliczek pod znakami D-4a i D-4b, zgodnie z przepisami załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zmiana ta uwzględnia również nowe definicje: roweru i wózka rowerowego.

* Dopuszczenie umieszczania napisów lub symboli na znakach D-11 i D-12, przewidziane w nowym brzmieniu §49 ust. 2 rozporządzenia, ma na celu przeniesienie do rozporządzenia rozwiązań możliwych do stosowania, przewidzianych w przepisach technicznych załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. Analogiczny był cel dodania ust. 1a w §52 rozporządzenia (umieszczania symboli na znaku D-18).

* Przepisy projektowanego rozporządzenia usuwają rozbieżność, jaka występuje pomiędzy obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a przepisami ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260, z. późn. zm.). Zgodnie z §65 ust. 2 rozporządzenia z 31 lipca 2002 r. po wszystkich drogach oznakowanych znakiem E-15a „numer drogi krajowej” mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t. Natomiast przepisy art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy stanowią, iż sieć dróg krajowych składa się z odcinków dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 11,5 t, 10 t oraz 8 t. Łączna długość dróg krajowych wynosi około 19 182 km, w tym drogi o dopuszczalnym nacisku osi do 11,5 t stanowią długość około 5814 km (około 30 % dróg krajowych), drogi o dopuszczalnym nacisku osi do 10 t stanowią długość 10669 km (około 56 % dróg krajowych), a pozostałe drogi mają dopuszczalny nacisk osi do 8 t (około 14 % dróg krajowych). Z tych też względów przepisy projektu rozporządzenia określają, iż drogi krajowe o dopuszczalnym nacisku do 11,5 t będą oznakowane znakiem pionowym E-15a „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”, a drogi krajowe o dopuszczalnym nacisku osi do 10 t znakiem E-15f ,,numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”. W przypadku dróg krajowych o dopuszczalnym nacisku osi do 8 t stosowany będzie znak E-15g ,,numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”. Projektowane przepisy pozwolą na uporządkowanie stanu prawnego i poinformowanie użytkownika drogi – kierującego pojazdem o dopuszczalnych naciskach osi charakteryzujących daną drogę krajową, zgodnie z wykazem dróg określonych przepisami o sieci dróg krajowych. Jednocześnie, zastosowane w organizacji ruchu na drogach krajowych projektowane oznakowanie stworzy ułatwienia dla przewoźników wykonujących transport ładunków nienormatywnych, w szczególności dla pojazdów nienormatywnych, które przekraczają dopuszczalne naciski osi.

* Uchylenie ust. 3 w §53 wynika z braku uzasadnienia stosowania napisu „Bagażowe” na znakach D-19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”, w związku ze zmianą definicji taksówki w art. 2 pkt 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

* Dodanie ust. 2a w §87 rozporządzenia, umożliwiającego łączenie znaków poziomych (strzałek kierunkowych P-8a – P-8c) z symbolem lub napisem, wynika z wprowadzenia do ustawy Prawo o ruchu drogowym definicji pasa ruchu dla rowerów.

* Wprowadzane w §89 ust. 3 rozszerzenia stosowania znaku poziomego P-14 (linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów) jest konsekwencją wprowadzenia do ustawy Prawo o ruchu drogowym definicji śluzy dla rowerów.

* Nowe brzmienie §91 ust. 2 rozporządzenia umożliwia stosowanie znaku poziomego P-23 „rower” także do oznaczenia części jezdni na której odbywa się ruch w sposób określony w nowym §17 ust. 2 (ruch rowerów lub wózków rowerowych odbywający się w dwóch kierunkach, na drodze jednokierunkowej), bez wyznaczania pasa ruchu dla rowerów.

* Dodany w rozporządzeniu nowy §95a wprowadza sygnalizator S-1a, nadający sygnały świetlne dotyczące kierujących rowerem. Potrzeba wprowadzenia nowego sygnalizatora wynika z przyjęcia w ustawie Prawo o ruchu drogowym definicji śluzy dla rowerów i pasa ruchu dla rowerów, a także zmienionej definicji drogi dla rowerów. Nowy sygnalizator umożliwi przede wszystkim efektywne wykorzystanie śluzy dla rowerów, pozwalając kierującym rowerem na odpowiednio wcześniejsze wykonanie manewrów (wyjazd ze śluzy w danym kierunku) co zapewni płynność ruchu i większe bezpieczeństwo kierujących rowerem.

***

Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.