Spis treści

Przeciwko wycofaniu normy PN-85/B-02170Na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacji zamieszczona została informacja o zamiarze wycofania wybranych norm dotychczas obowiązujących w Polsce. W grupie norm z zakresu budownictwa  (Komitet Techniczny nr 102) wymieniono dwie normy. W przewidzianych do wycofania znalazła się norma PN-85/B-02170.

Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej podkreśla, że wycofanie normy PN-85/B-02170 bez zastąpienia jej normą o tej samej tematyce doprowadzi do powstania wielu problemów zarówno związanych z projektowaniem, jak i diagnostyką budowli poddanych działaniom parasejsmicznym. Dotychczasowe zapisy normowe umożliwiają przeprowadzanie oceny wpływu drgań na budynki według jednolitej procedury, z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów oceny. Konsekwencje wycofania normy będą negatywnie odczuwane w różnych obszarach  działalności budowlanej i to w czasie, gdy nasila się intensywność i powstają nowe źródła drgań przekazywanych na budynki z podłoża. Konieczne jest dysponowanie obiektywnym narzędziem oceny i prognozowania wpływu tych źródeł na obiekty budowlane.

Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej natychmiast  (z datą 3 września 2010 r.) skierował do Sektora Budownictwa w PKN negatywną opinię o propozycji Polskiego Komitetu Normalizacji. Uwagi mogą być przesyłane do Sektora Budownictwa w PKN pod adres internetowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jeszcze do 15 września 2010 r.

Poniżej publikujemy stanowisko jakie przyjął Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej i które zostało przedstawione podczas Seminarium „WIBROSZYN-2010” (Kraków, 9-10 września 2010 r.).

Stanowisko

Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej wyraża swoje negatywne stanowisko w sprawie wycofania (bez zastąpienia) normy PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. Uważamy, że  wycofanie tej normy będzie miało poważne negatywne konsekwencje prawne i ekonomiczne.

Przeciwko wycofaniu tej normy przemawiają następujące argumenty:

1) W normie PN-B-02170:1985 (oraz w kompatybilnej z nią normie PN-B-02171:1988 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”) podane są kryteria oceny wpływu drgań na środowisko, których prawne sformułowanie jest wymagane przez ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami). Występuje tu sytuacja analogiczna do opisywanej normami dotyczącymi hałasu, w których zapisane są wymagane przez tę ustawę kryteria w zakresie hałasu. Skoro nie wycofuje się norm dotyczących hałasu, to nie powinno się wycofywać odpowiadających im norm regulujących ocenę wpływu drgań.

2) Zawarte w normie PN-B-02170:1885 kryteria umożliwiają praktyczną realizację zapisów zapisanych w takich aktach prawnych jak:

 • Ustawa Prawo budowlane, która w art. 5 wyraźnie identyfikuje wymagania stawiane obiektom budowlanym:
  „1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
  1)  spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
  a)    bezpieczeństwa konstrukcji,
  b)    bezpieczeństwa pożarowego,
  c)    bezpieczeństwa użytkowania,
  d)    odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
  e)    ochrony przed hałasem i drganiami,
  f)    oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród”;
 • Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r., zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, która określa zakres informacji, jakie we właściwej formie powinny być przedstawione przez wykonawcę obiektów budowlanych:
  „1. Opis przedsięwzięcia obejmujący w szczególności:
  - opis cech fizycznych przedsięwzięcia i wymagań użytkowania terenu w czasie poszczególnych faz budowy i eksploatacji,
  - opis głównych cech procesów produkcyjnych, na przykład, rodzaju i ilości używanych materiałów,
  - ocena typu i ilości spodziewanych pozostałości i emisji (zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby, hałasu, wibracji, światła, ciepła, promieniowania itp.) wynikających z funkcjonowania wnioskowanego przedsięwzięcia”.
 • Normy ISO-14000, które dotyczą zarządzania środowiskowego.

3) Odpowiedniki omawianej tu normy posiadają inne kraje europejskie (np. Niemcy).

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2010-09-16 00:14
Dobrze że nie śpi i czuwa
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.