spadekWśród małych przedsiębiorców w Polsce przybyło pesymistów, którzy negatywnie oceniają ogólną sytuację i perspektywy rozwoju swoich firm. Dodatkowo prawie trzy czwarte z nich nie ma zaufania do decyzji podejmowanych przez rządzących. To wnioski z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net, dotyczącego nastrojów gospodarczych wśród mikro- i małych firm w pierwszej połowie 2016 roku.

Badanie zostało przeprowadzone po raz siódmy na próbie 1100 przedstawicieli mikro- i małych firm. Ankietowani ocenili kondycję swoich firm, a także wpływ decyzji rządowych na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą oraz funkcjonowanie polskiej gospodarki.

Właścicielom najmniejszych firm coraz trudniej prowadzić biznes
Rys1 Sytuacja ogolna w ujeciu przekrojowymPrognozy ekonomiczne na 2016 zakładały, że ten rok będzie dobry dla polskiej gospodarki – ze wzrostem PKB na poziomie 3,6-3,8 proc. Jednak wedle obecnych prognoz całoroczny wzrost PKB może nie przekroczyć 3 proc. To spowolnienie wyraźnie odczuły najmniejsze firmy na rynku. Szczególnie dał im się we znaki pogłębiający się trend spadkowy w poziomie sprzedaży. Wprawdzie 44,2 proc. firm utrzymało sprzedaż w pierwszej połowie 2016 roku na tym samym poziomie, to jednak wśród pozostałych znacznie więcej zanotowało spadki (33,6 proc.) niż wzrosty (22,2 proc.).  
Niższa sprzedaż i wynikające z tego pogorszenie się wyników finansowych znajduje także odzwierciedlenie w słabej ocenie przedsiębiorców ogólnej sytuacji ich firm. W najlepszym razie można tu mówić o stagnacji z trendem spadkowym: 44,2 proc. firm nie odczuło zmiany ani na lepsze, ani na gorsze. Pozostałe firmy znacznie częściej mówiły, że im się pogorszyło (33,1 proc.) niż poprawiło (23,7 proc.).

- Na funkcjonowanie małego biznesu nie mają wpływu oceny makroekonomistów dotyczące kondycji gospodarki, lecz w głównej mierze czynniki w skali mikro, tj. pozycja marki wśród lokalnych klientów, poziom obsługi klienta, wydatki na reklamę. Do tego dochodzi przekonanie przedsiębiorców o własnych możliwościach i umiejętnościach budowania przewagi konkurencyjnej oraz szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku. To przede wszystkim daje przedsiębiorcom wiarę, że są w stanie utrzymać firmę w trudnych warunkach rynkowych. Już dawno zauważyli oni, że tylko własny wysiłek wniesiony w rozwój firmy może przynieść realny sukces - tłumaczy wyniki badania Michał Kurczycki, dyrektor zarządzający Firmy.net.

Najsłabiej w przemyśle i budownictwie
Rys2 Sytuacja ogolna firmW I połowie 2016 roku tendencją pogorszenia się sytuacji ogólnej charakteryzowały się firmy we wszystkich sektorach gospodarki. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w sektorze przemysłu i budownictwa, w których tendencja spadku popytu, poziomu cen oraz pogorszenie się sytuacji finansowej osiągnęła najwyższy poziom na tle innych sektorów. W przypadku budownictwa nastąpiła diametralna zmiana nastrojów wśród właścicieli w porównaniu z poprzednim półroczem, kiedy ich firmy były w najlepszej kondycji z całej gospodarki.

Rosnące koszty pracownicze wpływają na niski poziom zatrudnienia
Na przestrzeni ostatnich 3 lat zdecydowana większość mikroprzedsiębiorców utrzymywała stały poziom zatrudnienia. Wśród firm, które decydowały się na zmianę liczby pracowników, widoczna jest fluktuacja między trendem wzrostowym a spadkowym. W I półroczu 2016 r. nastąpiła zmiana trendu w poziomie zatrudnienia z wzrostowego w 2015 roku na spadkowy – nieznacznie większy odsetek firm (11,4 proc.) decydował się na zwalnianie, w porównaniu do grupy firm (10,3 proc.) zatrudniających nowych pracowników. W bieżącym półroczu ogólna tendencja zmiany poziomu zatrudnienia ma charakter niewielkiego wzrostu.
Przedsiębiorcy, którzy nie planują zwiększenia liczby zatrudnionych osób, najczęściej (ponad 1/3) nie widzą takiej potrzeby, ponieważ obecny poziom zatrudnienia jest w ich opinii optymalny. Inne najczęściej wskazywane powody niezatrudniania nowych osób to wciąż rosnące koszty pracownicze (26,8 proc.) oraz trudna sytuacja finansowa (16,5 proc.).

 

Zaufanie do decyzji rządowych coraz niższe
W I półroczu 2016 roku 73 proc. ankietowanych przedsiębiorców wyraziło brak zaufania do decyzji rządowych, wśród nich zdecydowanie na nie jest 45,1 proc., a raczej na nie 27,9 proc. respondentów. Grupa zwolenników obecnego rządu wynosi 15,7 proc. Pozostała grupa (11,3 proc.) nie wskazała swojego stanowiska.

- Brak pewności co do zamierzeń i planów rządu sprawiły, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z niepokojem obserwują sytuację. Największe obawy budzą zmiany związane z podnoszeniem kosztów i obciążeń finansowych. Ponad połowa przedsiębiorców najbardziej obawia się zmian w zakresie wzrostu kosztów zatrudnienia i obciążeń podatkowych (51,1 proc.), a także wzrostu płacy minimalnej (9,9 proc.). Ich obawy wynikają przede wszystkim z obecnej bardzo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej spadającym poziomem popytu i cen oferowanych na rynku towarów i usług. W związku z dalszym pogarszaniem się sytuacji firm, wiele obaw wśród przedsiębiorców budzą wszystkie decyzje rządu, również te, które dotyczą polityki socjalnej i programu 500+ – komentuje Michał Kurczycki z portalu Firmy.net.

Zwolennicy rządu wierzą w poprawę warunków prowadzenia działalności, które wiążą się przede wszystkim ze zmianami w zakresie spadku kosztów zatrudnienia i podatków (43,8 proc.), a więc z ograniczeniem kosztów stałych działalności firm, które w obecnej trudnej sytuacji finansowej są bardzo wysokim obciążeniem. Przedsiębiorstwa oczekują również od rządu uproszczenia systemu podatkowego, przepisów w aktach prawnych, zminimalizowania biurokracji, zwiększenia kwoty wolnej od podatku oraz zapobiegania unikania płacenia podatków przez korporacje transnarodowe.

***
Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone po raz siódmy w czerwcu 2016 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1100 przedstawicieli małych firm (47,1 proc. firm jednoosobowych, 46,1 proc. mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, oraz 6,8 proc. małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób), które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową – 65,5 proc., 17,9 proc. – handlową, 11,1 proc. – budowlaną, 4,9 proc. – przemysłową, a 0,6 proc. działa w branży rolnej.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.