budowaDo konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, dostosowującej przepisy krajowe do dwóch zmienionych dyrektyw unijnych. Nowe prawo ma ponadto utrudnić stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium i dać możliwość eliminowania firm bez potencjału wykonawczego.

Terminy implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady upływają 18 kwietnia, choć niektóre kluczowe postanowienia będą mogły być odsunięte w czasie o dwa lata (obowiązkowa komunikacja elektroniczna i obowiązywanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).

Inne ważne zmiany, wprowadzone dyrektywami, to: zmniejszenie obowiązków formalnych, zapewnienie lepszego dostępu do rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych, takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług.

W projekcie zawarto także zapisy, które nie wynikają bezpośrednio z dyrektyw, m.in. zmienioną definicję najkorzystniejszej oferty, czyli takiej, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów.

Zgodnie z propozycją zawartą w nowelizacji, jeżeli przedmiot zamówienia nie jest zestandaryzowany, kryterium ceny nie powinno mieć większej wagi niż 40%. Przykładowe inne kryteria oceny ofert to jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, serwis czy koszty eksploatacji.

Innym rozwiązaniem służącym praktycznemu zastosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert w przypadku robót budowlanych, jest upoważnienie ministra właściwego do spraw budownictwa do wydania rozporządzenia określającego metodę kalkulacji kosztów cyklu życia poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych. Ponadto, w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, zamawiający będzie miał obowiązek postawić oferentom warunek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nowelizacja wprowadzi także zmiany w zakresie oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Projekt zakłada, że zamawiający będzie mógł ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do złożenia ofert do 5 - w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego lub do 3 - w innych trybach.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 2 lutego.

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.