Prezydencki projekt zmiany ustawy Prawo wodne wprowadza możliwość poruszania się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, ułatwia wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowę dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Wprowadzając zmiany w Kodeksie wykroczeń znosi również sankcje za jazdę po wałach i wzdłuż nich. Projektowana regulacja jednocześnie zachowuje wszelkie zakazy mające na celu ochronę wody przed zanieczyszczeniem oraz służące ochronie przed powodzią.

 

W ubiegłym tygodniu Sejm rozpatrywał sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ewa Wolak, poseł sprawozdawca, podkreśliła, że przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk rowerowych oraz samorządów, które chcą inwestować w rozwój nowoczesnej infrastruktury rowerowej w naszym kraju.

Projekt nowelizacji prawa wodnego wprowadza do ustawy o drogach publicznych definicję drogi rowerowej. Zgodnie z nią za drogę rowerową uważa się drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Projekt ponadto wprowadza ułatwienia w wyznaczaniu turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz w budowie dróg rowerowych wskazując dla tych przedsięwzięć procedurę zgłoszenia. Ewa Wolak w swoim wystąpieniu podkreśliła, że ta procedura umożliwi sprawniejsze wykonywanie robót budowlanych oraz innych czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Budowa drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią będzie wymagała zgłoszenia dyrektorowi regionalnemu zarządu gospodarki wodnej. W przypadku budowy drogi rowerowej oraz wyznaczania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na wałach przeciwpowodziowych, potrzebne będzie odpowiednie zgłoszenie do marszałka województwa.

- Turystyka rowerowa doskonale wpisuje się w propagowaną przez Komisję Europejską politykę zrównoważonego rozwoju oraz nurt turystyki zrównoważonej, której podstawowym celem jest zintegrowanie działalności turystycznej z celami ochrony przyrody, a także kształtowaniem nowych postaw oraz zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego – podkreślała Ewa Wolak. - Uprawiany przez rowerzystów sport jest promocją zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku w harmonii z naturą, a także mniejszej emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Polska z uwagi na piękno walorów przyrodniczych – piękna natura, krajobrazy – o niskim stopniu ingerencji człowieka oraz bogactwo śladów przeszłości ma wiele do zaoferowania miłośnikom turystyki rowerowej – dodała posłanka.

Nowelizacja, jak zaznaczała posłanka, jest więc odpowiedzią na coraz większą popularność poruszania się rowerem zarówno na terenach atrakcyjnych krajobrazowo, jak i na obszarach zurbanizowanych w pobliżu budowli wodnych. - Proponowane zmiany umożliwiają zainteresowanym podmiotom wyznaczanie ciągów komunikacji rowerowej, a zwłaszcza dróg rowerowych, w taki sposób, że przyczynią się one do poprawy skomunikowania niektórych obszarów, a także zachęcą dotychczasowych użytkowników samochodów do zmiany środka transportu – zaznaczyła Ewa Wolak.

W prezentowanym sprawozdaniu sejmowym zaznaczono, że procedowana nowelizacja ustawy nie prowadzi do automatycznego uczynienia zarządców czy właścicieli wałów odpowiedzialnymi za utrzymywanie dróg rowerowych. Inwestycja musi być poprzedzona wcześniejszym uzyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Takim tytułem ma być umowa użyczenia, która określałaby, na jakich warunkach można udostępnić koronę wału. Jednym z takich warunków byłaby kwestia przejęcia odpowiedzialności za należyty stan utrzymania drogi oraz bezpieczeństwa na niej. Do użyczenia zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego (art. 710 – 717 Kc), w tym przepis zobowiązujący biorącego do używania do ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania drogi. 

Istotną zmianę projektowana nowela wprowadza także do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizowany przepis określa katalog celów uznawanych za cele publiczne. Zaliczenie zatem dróg rowerowych do celów publicznych znacznie ułatwi realizację tych inwestycji.

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.