book 933088 960 720Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych i projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych – oba dokumenty przedłożone przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Projekt przewiduje usprawnienie systemu zamówień publicznych.

 

Zamówienia publiczne są jednym z obszarów, których efektywne wykorzystanie może pomóc we wzroście gospodarczym kraju. W 2018 r. wartość zamówień, udzielana w procedurach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, to ok. 202 mld zł, co stanowi ok. 9,55 proc. PKB. Sektor usług oraz produkcja przemysłowa powiązana z budownictwem i infrastrukturą w znacznej mierze zależą od rynku zamówień. W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią ponad połowę całkowitych przychodów.

Najważniejsze propozycje:
1. wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej,
2. zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych przez:
- wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
- nałożenie na centralne organy administracji rządowej obowiązku określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa;
- wprowadzenie obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań;
- koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej i powyżej progów UE);
- zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcami na etapie przygotowania postępowania;
- wprowadzenie do ustawy zasady efektywności.
3. uproszczenie w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych - wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej;
4. zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
- określenie zasad kształtowania umów;
- wprowadzenie katalogu klauzul niedozwolonych, np. dotyczących nadmiernych kar umownych;
- określenie obowiązkowych postanowień umownych;
- wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia opartych o ceny materiałów.
5. wprowadzenie obowiązku oceny umowy w przypadku wystąpienia problemów z jej wykonaniem;
6. zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego;
7. wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
8. usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO):
- obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO,
- wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO;
- utworzenie jednego sądu ds. zamówień publicznych.
9. wprowadzenie mechanizmu ugodowego załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy; strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na drogę sądową, będzie to sposób tańszy i szybszy od sądu: rozwiązanie sporu nastąpi w ciągu dwóch miesięcy i umożliwi kontynuowanie realizacji umowy.
10. usprawnienie systemu kontroli przez:
- utworzenie Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, który będzie pełnić rolę forum wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami kontroli,
- wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych,
- przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa,
- obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.
11. wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.

Oczekuje się, że nowe rozwiązania będą m.in. wsparciem dla stałego wzrostu gospodarczego Polski, ograniczą liczbę zamówień udzielonych poza systemem zamówień publicznych oraz zwiększą liczbę ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zaproponowane przepisy mają obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.