edroga0319 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych. Reguluje ona zasady przekazywania dróg w ramach jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla. Umożliwia organom stanowiącym tych jednostek podejmowanie uchwał, na podstawie których odcinki dróg  zostają przekazane jednostkom samorządu terytorialnego innego szczebla.

Nowelizację ustawy o drogach publicznych Parlament przyjął latem 2013 roku. Zgodnie z jej zapisami, droga krajowa, zastąpiona nowo wybudowanym odcinkiem, zostanie zaliczona z mocy prawa do kategorii drogi wojewódzkiej. Sejmik województwa będzie mógł wtedy podjąć uchwałę o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej „odcinek drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości” i przekazaniu go do powiatu. Z kolei rada powiatu miałaby prawo podjąć analogiczną uchwałę o odcinku na swojej sieci, a wtedy stawałaby się ona drogą gminną. To rozwiązanie nazwano "kaskadowym przekazywaniem dróg".

W październiku 2013 roku prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prezydenta takie rozwiązanie budziło wątpliwości co do zgodności z zasadą określania zadań samorządów w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy.

26 maja br. Trybunał Konstytucyjny, po niemal dwóch latach, nie podzielił tych zastrzeżeń i uznał wszystkie przepisy ustawy za zgodne z konstytucją.

Trybunał podkreślił również, że zgodność uchwał organów samorządu z definicjami dróg publicznych będzie przedmiotem kontroli wojewody. Ponadto, organy jednostek samorządu terytorialnego są związane obowiązującymi definicjami drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, co sprawia, że nie jest słuszny zarzut jakoby samodzielnie i w dowolny sposób decydowały o zakresie zadań jednostek samorządowych innej kategorii.

Prezydent, po wyroku TK, musiał podpisać ustawę, co nastąpiło 12 czerwca 2015 roku. Ustawa weszła w życie 9 lipca br.

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.