books 942602 960 72011 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

 

Wieczorne głosowanie zwieńczyło blisko 3 lata pracy nad nowym Prawem zamówień publicznych. Setki godzin konsultacji, dziesiątki debat, wymiany poglądów, burze mózgów – to wszystko stanowiło istotne elementy, które wpłynęły na ostateczny kształt uchwalonych rozwiązań.

Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:
- rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
- wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
- zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
- zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
- większa transparentność postępowań;
- zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
- zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Źródło: UZP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.