Spec zmianyO tym, że budowa dróg w Polsce musi zostać znacznie przyspieszona wiedzą wszyscy. Niedawno rząd podjął decyzje, które mają poprawić sytuację i zaradzić opóźnieniom.

Projekt nowelizacji specustawy

21 maja podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk ogłosił, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawy). Rada Ministrów zdecydowała się na zmiany przyspieszające wydawanie decyzji koniecznych do rozpoczęcia budowy oraz na zmiany dotyczące odszkodowań za wywłaszczenia.

Przyjęta przez rząd propozycja nowelizacji opracowana została na bazie projektu Ministerstwa Infrastruktury. Ostateczna wersja projektu skierowana przez Radę Ministrów do Sejmu różni się w niektórych miejscach od ministerialnych propozycji.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

W tym punkcie projekty ministerstwa i rządu pokryły się. Zamiast uzyskania, tak jak dotychczas, dwóch decyzji: pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach lokalizacji, będzie wystarczająca jedna zgoda – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Decyzja ma być wydawana w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku, odpowiednio przez starostę lub wojewodę. Gdy inwestycja będzie przebiegać przez więcej niż jedno województwo, na realizację zezwalać ma wojewoda odpowiedzialny za region, w którym zlokalizowana jest największa część gruntów planowanych pod budowę.

Wywłaszczenia i zajęcia terenu

Z budową dróg wiążą się oczywiście zajęcia gruntów. W nowelizacji zaproponowano, aby wraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w dniu, kiedy staje się ona ostateczna) wygasały ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomościach bądź wynikające z wieczystego użytkowania. Odpowiedni zarządca drogi ma na czas realizacji inwestycji także pokrywać koszty, które wynikają z zajęcia terenu wód płynących lub linii kolejowych. Odnosząc się do wywłaszczeń premier w czasie konferencji powiedział, że oczekuje od wojewodów decyzji w rygorze natychmiastowej wykonalności. Natychmiastowa wykonalność oznacza, że decyzja o lokalizacji będzie jednocześnie decyzją wywłaszczeniową.

Spec zmiany

Odszkodowania

Dla osób, którym trzeba będzie odebrać nieruchomości pod inwestycje drogowe, przewidziano w specustawie odszkodowania. Wokół pierwotnej propozycji „słusznego odszkodowania” narosło wiele kontrowersji (w EDRODZE pisaliśmy o tym w artykule „Groźna specustawa” - kliknij). Dlatego w nowelizacji przewidziano rozwiązanie tej kwestii, które ma polegać na tym, aby oprócz wartości samej nieruchomości brać pod uwagę koszty ponoszone przez wywłaszczanych właścicieli na znalezienie i zainwestowanie nowej nieruchomości oraz przeprowadzkę.

Zaproponowano, aby odszkodowania były większe niż ustalona przez rzeczoznawców wartość rynkowa nieruchomości (w nowelizacji ministerialnej odpowiednio o 10 i 15 procent w przypadku nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych). Rząd jednak przyjął inną wersję: właściciel, który odda grunt w ciągu 30 dni, dostanie dodatkowo 5 procent wartości wyliczonej przez rzeczoznawców za zajmowany majątek. Właściciele zmuszeniu do opuszczenia nieruchomości zainwestowanych otrzymają 10 tysięcy złotych na koszty przeprowadzki i rekompensatę utraconych korzyści z dotychczasowego zainwestowania działki.

Spec zmiany

Pomoc w województwach

Wprowadzenie zmian w prawie z jednej strony może przyspieszyć realizację inwestycji, z drugiej jednak wymaga czasu na poznanie nowych procedur.

W związku z obawami o to, czy urzędy wojewódzkie podołają nowym obowiązkom, minister Cezary Grabarczyk poinformował w czasie zebrania z wojewodami (28 maja 2008 r.), że w każdym województwie do pomocy zostaną oddelegowani pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mają się oni zajmować koordynacją prac urzędów wojewódzkich przy wydawaniu decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji drogowych. Podobnie, kompetencje w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych mają być przekazane ze szczebla centralnego GDDKiA do oddziałów wojewódzkich.

Anna Stręk

Źródła:

„Premier: rząd przyjął projekt dot. inwestycji drogowych”, PAP, bci – Gazeta.pl/Gospodarka 21.05.2008 (dostęp 29.05.2008)

„Rząd "przyspiesza" z budową dróg”, Piotr Dziubak – Gazeta Giełdy Parkiet 23.05.2008 (dostęp 29.05.2008)

TVP1, Wiadomości, 21.05.2008 (dostęp 29.05.2008)

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

„O 10 lub 15 proc. wyższe odszkodowania za wywłaszczone grunty”, Ewa Grączewska-Ivanova – Gazeta Prawna, 20.05.2008 (dostęp 29.05.2008)

„Grabarczyk: zmiany prawne przyspieszą tempo budowy autostrad”, PAP – Gazeta Prawna, 14.05.2008 (dostęp 29.05.2008)

„Będą kary dla urzędników za opóźnienia przy budowie dróg”, Ewa Grączewska-Ivanova – Gazeta Prawna, 23.05.2008 (dostęp 29.05.2008)

„Odszkodowanie musi być słuszne”, Tomasz Sucha – Gazeta Prawna, 18.04.2008 (dostęp 23.05.2008)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.