Spis treści

Usprawnienie procesu pozyskiwania decyzji ZRID

Konwent Dyrektorów ZDW ma też uwagi do zawartości składanego wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej oraz do obowiązku przesyłania wniosku do opiniowania przed decyzją ZRID.

Zgodnie z zapisami specustawy do wniosku należy dołączyć m.in. 4 egzemplarze projektu budowlanego, mapę w skali co najmniej 1:5000 z proponowanym przebiegiem drogi, analizę powiązań z innymi drogami oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, te same elementy zawiera sam projekt budowlany (chodzi m.in. o projekt zagospodarowania terenu oraz istniejący stan zagospodarowania terenu wraz z omówieniem planowanych zmian w części opisowej, projektowany układ komunikacyjny, a także proponowany przebieg drogi).

Konwent podkreśla, że oznacza to nie tylko dublowanie tych samych materiałów, ale również znaczny wzrost kosztów opracowania oraz nakładu pracy w kompletowaniu wszystkich elementów. Wydaje się logiczne, że elementy zawarte w projekcie budowlanym nie wymagają powielenia w samym wniosku, a do opiniowania powinien być przekazany wyciąg z wniosku i to w wersji elektronicznej.

Mapy z proponowanym przebiegiem drogi

Skala mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem obiektów budowlanych oraz istniejącego uzbrojenia terenu dołączana jest do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie ze specustawą powinna to być mapa o skali co najmniej 1:5000. Tymczasem dla czytelności przedstawienia istniejącego uzbrojenia terenu dla inwestycji drogowych skala powinna wynosić 1:1000 lub 1:2000. Równocześnie wniosek zawiera projekt budowlany sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 – w tym przypadku, jak podkreśla Konwent, ponownie pojawia się niepotrzebne dublowanie składanych do wniosku elementów. W opinii Konwentu również załącznik w postaci analizy powiązań drogi z innymi drogami wydaje się zbyteczny. Kwestie powiązań rozstrzyga bowiem projekt budowlany. Ponadto pewna nieścisłość powstaje w zakresie określenia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz czynności obowiązujących w budownictwie, treść mapy do celów projektowych powinna zawierać opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz linie zabudowy, jeżeli zostały określone w warunkach zabudowy. Konwent zauważa, że w świetle specustawy nie jest to możliwe. Decyzję lokalizacyjną uzyskuje się dopiero składając projekt budowlany wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Konwent proponuje, by wobec tego zastanowić się nad zmianą redakcji przepisu specustawy, który określa jaką mapę należy dołączyć do wniosku o decyzję ZRID. W ten sposób zlikwidować zatem sprzeczność pomiędzy obowiązującymi przepisami.

Powyższa kwestia odnosi się również do określonych przez specustawę jako konieczne załączników do wniosku opinii wymaganych przepisami szczególnymi, np. uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (nałożone przez rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa). Do wniosku o taką opinię należy przedłożyć warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z aktualną mapą sporządzoną zgodnie z tym rozporządzeniem. Konwent uważa, że powstaje tu oczywisty paradoks, ponieważ składając wniosek o uzgodnienie nie ma jeszcze decyzji lokalizacyjnej. Z kolei uzgodnienie ZUDP jest konieczne do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

***

Nowa decyzja wprowadzona specustawą łączy w sobie dwie procedury: lokalizacyjną oraz zgody budowlanej. Konwent Dyrektorów ZDW podkreśla: żeby zachować sens całego procesu szeroko rozumianego prawa budowlanego, należałoby utrzymać taką właśnie kolejność. Przed przygotowaniem projektu budowlanego należy więc pozyskać opinie uprawnionych organów. Konwent zauważa, że nielogiczne wydaje się dołączanie do wniosku o opinie projektu budowlanego, który przecież należy do drugiej części – etapu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zgody budowlanej). Opinia organów powinna być wydawana wyłącznie w oparciu o materiał poglądowy. W tej kwestii należałoby uściślić zapisy specustawy – podkreśla, w przyjętym na majowym posiedzeniu stanowisku, Konwent Dyrektorów ZDW.

Oprac. AS

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2009-11-23 16:48
co z ludzmi co straca swoje nieruchomości bo za te grosze nic nie kupią
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #2 Gość 2009-11-23 16:50
co z ludżmi wywłaszczonymi przez spec ustawe
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.