niepelnosprawni 312 czerwca br. do konsultacji publicznych został skierowany projekt wytycznych i rekomendacji "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania".

- Opracowanie katalogu dobrych praktyk pozwoli projektantom zarówno obiektów infrastrukturalnych, jak i kubaturowych, korzystać z wzorców bazujących na doświadczeniach użytkowników inwestycji – powiedział wiceminister T. Żuchowski. - Powinniśmy się starać, by środki finansowe, które są przeznaczone na rozwój, budowę, przebudowę i powstawanie nowych inwestycji, uwzględniały również wymogi dostępności dla każdego - dodał.

Do współpracy nad rekomendacjami MIB i stowarzyszenie "Integracja" zaprosiły architektów i urbanistów. Celem opracowania było uwrażliwienie publicznych zamawiających na problematykę projektowania uniwersalnego. Projekt standardów powstał jako poradnik - kodeks dobrych praktyk. Przedstawiono w nim najlepsze rozwiązania projektowe, także w formie graficznej.

Opracowanie powstało w odpowiedzi na współczesne trendy i tendencje w projektowaniu przestrzeni, coraz większą świadomość i potrzebę projektowania zgodnie ze zróżnicowanymi potrzebami zmieniającego się społeczeństwa. Celem poradnika jest wskazanie rozwiązań w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami, osób starszych lub rodziców z małymi dziećmi. Poradnik odnosi się do rozwiązań dotyczących projektowania i budowy poszczególnych elementów budynku i jego najbliższego otoczenia w obowiązujących przepisach, jednocześnie wskazując na oczekiwane funkcjonalności z punktu widzenia odbiorcy zmagającego się z równymi dysfunkcjami.

- Chcemy mówić o lepszej dostępności przestrzeni. Chcemy zwrócić uwagę na to, co jest w infrastrukturze dla ludzi najważniejsze, abyśmy wszyscy mogli się poczuć jej równoprawnymi użytkownikami. Każda przestrzeń powinna umożliwiać samodzielne i świadome użytkowanie, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń wspomagających jakość jej użytkowania. Każda przestrzeń powinna być także dostępna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące, były dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, itp. Jednym słowem, aby były użytkowane przez jak najszerszą grupę użytkowników, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania - zauważył T. Żuchowski.

Projekt

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.